Eutanázie - problém etických i sociální . Vývoj a současné názorové trendy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Eutanázie - problém etických i sociální . Vývoj a současné názorové trendy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koukola, Bohumil cs
dc.contributor.author Petrová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:53:55Z
dc.date.available 2010-07-13T11:53:55Z
dc.date.issued 2006-04-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/376
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo popsat historický vývoj přístupu k eutanázii a poukázat na současné názorové trendy v otázce její legalizace. V jednotlivých kapitolách jsme se zamýšleli nad etickými problémy v lékařství, nad výkladem pojmů, týkajících se morálky a lidských práv. Popsali jsme vývoj postojů k eutanázii od počátku vzniku lidské společnosti až po dnešek a definovali základní pojmy i vztahy mezi eutanázií a paliativní péčí. Prezentaci hospicového hnutí s nastíněním stručného vývoje jeho historických kořenů až po současnost jsme doplnili informacemi o perspektivách novodobého hospicového hnutí u nás. V závěrečném přehledu je dán prostor odborníkům i zástupcům vybraných světových společností k vyjádření postojů a stanovisek k dané problematice. Prostudováním dostupných materiálů jsem dospěla k názoru, že společnost dosud není dostatečně informována o morálních dilematech eutanázie. Při etických debatách probíhajících na celém světě tak dochází ke střetům neslučitelných pojmů, ale také ke zbytečným nedorozuměním. Stává se totiž, že diskutující nemají vždy na mysli totéž. A tak nejen mezi laickou veřejností, ale ani mezi profesními odborníky neexistuje v tomto směru jednota. Proto je důležité se opakovaně zamýšlet nad přesným vymezením pojmu eutanázie a věnovat zvýšenou pozornost terminologii, která má velký význam především pro praxi. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 521148 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject smysl života a utrpení cs
dc.subject důstojné umírání cs
dc.subject vůle k životu cs
dc.subject právo na smrt cs
dc.subject světová náboženství cs
dc.subject postoje ke smrti cs
dc.subject thanatologie cs
dc.subject eutanázie cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicové hnutí cs
dc.subject právní problémy cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject názorové trendy cs
dc.subject ethics - morale en
dc.subject sense life and suffering en
dc.subject dignified dying en
dc.subject living will en
dc.subject right to death en
dc.subject world's religion en
dc.subject bearings to deaths en
dc.subject thanatologia en
dc.subject euthanasia en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice movement en
dc.subject law problems en
dc.subject human rights en
dc.subject opinion trends en
dc.title Eutanázie - problém etických i sociální . Vývoj a současné názorové trendy cs
dc.title.alternative Euthanasia - ethical and social problem. Development and current trend of opinion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard cs
dc.date.accepted 2006-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The reasons why I have chosen the theme of my thesis "Euthanasia - ethical and social problem - development and current trend of opinion"'q have been its topicality and frequent discussions on it. The thesis has aimed at describing the historical development of the attitude towards euthanasia, and pointing out the current trends involving the matter of its legalisation. In the individual chapters, we have considered the ethical problems in medical practice, interpretation of medical terms referring morals and human rights. We have also mentioned the development of attitudes to euthanasia since the beginning of formation of the human society till nowadays, and tried to define the basic ideas and relation between euthanasia and palliative care. The presentation of the hospice movement followed together with outlining the brief development of its historical roots till present time, completed by the information on the perspectives of the modern-day hospice movement in this country. The closing survey is open to experts and representatives of world wide institutions to express their attitudes and positions touching the issue. Having perused all available material, I have come to the conclusion that the society has not been informed properly about moral dilemmas of euthanasia. In the ethical discussions held all over the world not only incompatible ideas clash, but also useless misunderstandings occur. The participants do not often mean the same. That is why there is no unity not only among laic public but also among experts. Therefore it is so important to contemplate repeatedly on exact defining the term euthanasia and to pay high attention to the terminology which has the utmost significance especially for medical practice. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4404
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
petrová_2006_bp.pdf 508.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account