Komplexní zabezpečení rodinného domu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní zabezpečení rodinného domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Kotková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:37Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:37Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37775
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je obecný přehled současného zabezpečení rodinných domů (dále jen "RD"). Dále výčet hlavních rizik hrozících RD, jako neoprávněný vstup cizí osoby, nebezpečí vzniku požáru a dalších. Jsou zpracovány zásady postupu při zhodnocení a tvorbě zabezpečení RD. Závěrem je navrhnuta koncepce ochrany fiktivního modelového domu, a to včetně finančního vyčíslení a vhodných doporučení. Fiktivní půdorys je vytvořen v programu pro projektování staveb AutoCad 2012, za účelem potřeby názornosti v této bakalářské práci. Teoretická část se zabývá vysvětlením všeobecných pojmů a seznámením s právními předpisy vztahujícími se k tomuto tématu. Dále definuje druhy ochrany osob a majetku. Poslední část teoretické práce je věnována kriminalitě obecně a podrobněji zejména kriminalitě majetkové, která představuje největší riziko pro RD a jeho obyvatele. V praktické části jsou pomocí Stromového diagramu znázorněna rizika, která RD hrozí. Analýzou SWOT je posouzen současný stav zabezpečení modelového domu - jsou určeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Následuje analýza rizik pomocí Bodové polokvantitativní metody PNH. Na základě jejích výsledků jsou vybrány rizika, která je nutno ošetřit. Pro tyto rizika jsou dále navržena opatření, jejichž realizace je i následně finančně vyčíslena.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost cs
dc.subject dům cs
dc.subject majetek cs
dc.subject riziko cs
dc.subject vloupání cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject Security en
dc.subject house en
dc.subject property en
dc.subject risk en
dc.subject burglary en
dc.subject guard en
dc.title Komplexní zabezpečení rodinného domu
dc.title.alternative Comprehensive Security of a Family House
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pekaj, Robert
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The subject of the Bachelor Thesis is related to a general overview of the existing family houses security measures. Furthermore, is presented an enumeration of the main risks threatening family houses, such as unauthorized access, fire risk and others. Principles and procedures for the evaluation and assurance of a house security are worked out. Eventually is presented a concept of security of a fictional designed house, including financial costs and appropriate recommendations. As part of this Thesis, for illustrative purpose, a fictio-nal plan is elaborated in buildings' design AutoCad 2012 programme. The theoretical part deals with the explanation of general concepts and familiarization with the legislation related to this topic. Further are defined the types of protection of persons and property. The last part of the first chapter is devoted to crime in general and, especially to property crime, which poses the greatest risk to the family houses and its inhabitants. In the practical part, using a Tree diagram are illustrated the risks that threaten a model house. SWOT analysis assesses the current security status of the house strong and weak parts are identified, as well as opportunities and threats. Risk analysis follows, using spot semi-quantitative methods PNH. Basing on its results are selected risks that must be treated. Measures and precautions are provided to these risks, which ultimately are financially calculated.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 42521
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
kotková_2016_dp.pdf 2.286Mb PDF View/Open None
kotková_2016_op.pdf 55.09Kb PDF View/Open None
kotková_2016_vp.pdf 99.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account