Prevence sociálně patologických jevů v podmínkách městské policie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence sociálně patologických jevů v podmínkách městské policie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Řezník, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:43:40Z
dc.date.available 2010-07-15T04:43:40Z
dc.date.issued 2006-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3785
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována tématu "prevence sociálně patologických jevů v podmínkách městské policie". Podrobně se věnuje základnímu uvedení do problematiky a definici základních pojmů. Popisuje současný užívaný systém prevence sociálně patologických jevů a kriminality na úrovni státu i na úrovni hl. m. Prahy. Podrobně se věnuje úloze Městské policie hl. m. Prahy v oblasti prevence, vzniku, úloze a vlastní činnosti Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy. cs
dc.format 40 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 45665261 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálně patologické jevy cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject prevence užívání návykových látek včetně alkoholu a tab. výrobků cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject městská policie cs
dc.subject Social pathological effects en
dc.subject risk behaviour en
dc.subject prevention of criminality en
dc.subject prevention of usage addictive drugs including alcohol and tobacco products en
dc.subject primary prevention en
dc.subject municipal police en
dc.title Prevence sociálně patologických jevů v podmínkách městské policie cs
dc.title.alternative Prevention of social pathological effects in conditions of municipal police en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnitr, Jan
dc.date.accepted 2007-02-01
dc.description.abstract-translated This Bachelor Degree Thesis is dedicated to the theme of "prevention of social pathological effects in conditions of municipal police". It is closely devoted to basic introducing into problems and definition of the essential terms. It describes currently used system of prevention of social pathological effects and criminality on state level and on The City of Prague level. It closely presents the task of The Municipal police of The Capital of Prague in the prevention area, origin, task and self activity of The section of criminality of The municipal police of The Capital of Prague. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004309
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject prevence sociálně-patologických jevů cs
local.subject pathological social phenomena prevention en
local.subject urban police en


Files in this item

Files Size Format View
řezník_2007_bp.pdf 43.54Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account