Jak senioři hodnotí kvalitu svého života v domově důchodců.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jak senioři hodnotí kvalitu svého života v domově důchodců.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Kozubíková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:17:14Z
dc.date.available 2010-07-15T12:17:14Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4021
dc.description.abstract Účelem mé bakalářské práce bylo prostřednictvím individuálních rozhovorů a zúčastněného pozorování zjistit, jak senioři hodnotí kvalitu svého života v domově důchodců. Závěr mého kvalitativního výzkumu měl přinést zajímavá zjištění, jak Domovu pro seniory v Luhačovicích, tak také ostatním zařízením pečující o seniory. Ze zjištěných výsledků vyplívá, že v Domově pro seniory v Luhačovicích postrádají klienti zejména větší soukromí, před nástupem do zařízení nejsou klienti na změnu prostředí řádně připraveni, postrádají častější komunikaci, ztrácí motivaci a to z důvodu získání pasivní role, zaměstnanci pracují ve stresu z důvodu nedostatku pracovníků a tím pádem nemohou z hlediska časové tísně věnovat svým klientům takovou pozornost. Co se týká vybavení domova pro seniory, potýkají se klienti s prostorovými nedostatky, bariérami, s nedostatečným vybavením pro imobilní klienty, chybí zde obměna aktivit a v poslední řadě jsou klienti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nevhodně k sobě přiděleni. I přesto, že tato práce nemusí být pro konkrétní zařízení žádným vodítkem, může vést alespoň k zamyšlení se nad tím, jakým způsobem přistupujeme ke starým lidem a v jaké situaci se můžeme jednoho dne ocitnou i my. cs
dc.format 66 s., 6 s. cs
dc.format.extent 858286 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita života cs
dc.subject senior cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject způsob života cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject životní úroveň cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject individuální kvalita života cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject vnější kvalita života cs
dc.subject víra cs
dc.subject Quality of life en
dc.subject senior citizen en
dc.subject senior citizens' home en
dc.subject way of life en
dc.subject lifestyle en
dc.subject living standard en
dc.subject meaning of life en
dc.subject individual quality of life en
dc.subject health en
dc.subject social support en
dc.subject external quality of life en
dc.subject belief en
dc.title Jak senioři hodnotí kvalitu svého života v domově důchodců. cs
dc.title.alternative How the old age pensioners evaluated the quality of their life in the Senior Citizens'Home. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The purpose of my Bachelor paper was to find out by means of individual interviews and my own observation how the old age pensioners evaluated the quality of their life in the Senior Citizens' Home. The conclusion of my qualitative research was to provide interesting findings both for the Home in Luhačovice and for the other establishments taking care of the senior citizens. It follows from the found out results that in the Senior Citizens' Home in Luhačovice, the clients are especially lacking in more privacy, they are not properly prepared for a change of environment before coming to this establishment, they miss more frequent communication, they loose any motivation for the reason of getting into a passive role, as the Home employees work under stress due to the understaffing, and that is why they are pressed for time and so not able to give their clients such attention as they would like to. Concerning the facilities of the Home for Senior Citizens, the clients have to cope with room shortage, certain barriers, insufficient equipment for immobile clients, there is absence of changes in activities, and lastly, the clients share the rooms with inappropriate persons as regards to their state of health. In spite of the fact that this paper does not have to be any guiding rule for a particular establishment, it might lead to a consideration in what way we approach the old people and in what situation we may find ourselves one day, as well. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6828
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject senioři cs
local.subject homes for the aged en
local.subject older people en


Files in this item

Files Size Format View
kozubíková_2007_bp.pdf 838.1Kb PDF View/Open
kozubíková_2007_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
kozubíková_2007_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account