Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Axamitová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:51:08Z
dc.date.available 2010-07-15T12:51:08Z
dc.date.issued 2006-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4069
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá významem rodiny a rodinných vztahů na vývoj dítěte jako zdravě sebevědomého jedince. Tento vývoj může být narušován a ovlivňován jak prvky vnějšího prostředí, tak i mnoha nejrůznějšími faktory zakódovanými uvnitř rodiny. Autorka navrhla a provedla vlastní výzkum na téma rodina v současné společnosti očima mladých lidí. Autorka konstatuje, že úspěšná ontogenetická evoluce jedince je nejvíce podmíněna přítomností zázemí milující rodiny a současně možností poznávat svět aktivně a po svém. Závěrem autorka uvádí, že k dalším potřebám, které by se měly naplnit, patří: vlastní aktivita, zvídavost, realizace kvalitního koncepčního vzdělání a celoživotní výchovy. Funkční rodina je zkušenostní základ, na kterém jedinec může úspěšně budovat vlastní život, uplatnit se v oboru, který ho zajímá, najít své uspokojení a štěstí. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 437441 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečí cs
dc.subject cit cs
dc.subject dítě cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject domov cs
dc.subject dysfunkční faktory cs
dc.subject mateřská a otcovská láska cs
dc.subject láskyplný vztah cs
dc.subject motivace cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná atmosféra cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vztahová síť cs
dc.subject podpora cs
dc.subject safety en
dc.subject emotion en
dc.subject child en
dc.subject deprivation en
dc.subject home en
dc.subject factors causing dysfunctions en
dc.subject father and mother love en
dc.subject relation full of love en
dc.subject motivation en
dc.subject need en
dc.subject prevention en
dc.subject ability being a parent en
dc.subject family en
dc.subject family atmosphere en
dc.subject family environment en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.subject socialisation en
dc.subject net of relations en
dc.subject support en
dc.title Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj dítěte cs
dc.title.alternative Influence of Family Environment to the Healthy Development of a Child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Balík, Stanislav
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated This bachelor work is concerned with the importance of a family and family relations that influence the development of a child as a healthy self-confident individual. Such a development might be interrupted and influenced by elements from the environment that is external from the family itself, and also by many various factors that are encoded inside the family. The author proposed and realised her own research regarding the importance of family in the contemporary society from the point of view of young people. The author recognises that the successful ontogenetic evolution of an individual is based on the presence of the family environment full of love and in the same time on the possibility to learn the world in an active way respecting own choices. Finally the author points out at the other needs to be fulfilled are: individual activity, inquisitiveness, conceptual education of a good quality and long life socialisation. The functional family is the experience basement to be used by any individual to build up his/ her own life, to become useful in the field of his/ her interests, to find his/ her feeling of inner peace and happiness. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004263
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject rodinná péče cs
local.subject rodinná výchova cs
local.subject rodinné vztahy cs
local.subject děti cs
local.subject sebevědomí cs
local.subject family care en
local.subject family education en
local.subject family relationships en
local.subject children en
local.subject self-confidence en


Files in this item

Files Size Format View
axamitová_2007_bp.pdf 427.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account