Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Šenkeřík, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:32Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:32Z
dc.date.issued 2016-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41087
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá evaluací využívaných podpůrných opatření na středních školách na Zlínsku. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První z nich se vztahuje k inkluzi v obecné rovině, druhá kapitola pojednává o možných podpůrných opatřeních, která mají být ze zákona využívána. Praktická část bakalářské práce je tvořena kvantitativním výzkumem formou dotazníku. Tato část práce je zaměřena na evaluaci současného stavu využívání podpůrných inkluzivních opatření na středních školách na Zlínsku a porovnání výsledků s Katalogem podpůrných opatření. Přínos práce spočívá v odhalení rezerv v naplňování speciálních vzdělávacích potřeb studentů při edukaci a nastínění, ve kterých oblastech je třeba zkvalitnit edukaci jedinců s potřebou podpůrných opatření, aby jejich edukace byla co možná nejefektivnější.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluze cs
dc.subject podpůrná opatření cs
dc.subject student/žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject edukace cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject inclusion en
dc.subject support measures en
dc.subject student/pupil with special educational needs en
dc.subject education en
dc.subject evaluation en
dc.title Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu
dc.title.alternative Implementation of supportive inclusive measures in secondary schools: evaluation of the current state
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášová, Hana
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with an evaluation of used support measures at secondary schools in the Zlín region. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter is related to inclusion in general, the second chapter deals with possible support measures which have to be used by the law. The practical part of this bachelor thesis is based on quantitative research in the form of a questionnaire. This part of the work focuses on the evaluation of the current state of the use of supportive inclusive measures at secondary schools in the Zlín region and on the comparison of the results with the Catalog of Support Measures. The benefit of this work lies in the discovery of reserves in fulfilling the special educational needs of students in education and outline in which areas is necessary to improve the education of individuals with the need of support measures so that their education is as effective as possible.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38929
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
šenkeřík_2017_dp.pdf 2.096Mb PDF View/Open None
šenkeřík_2017_op.docx 20.39Kb Unknown View/Open None
šenkeřík_2017_vp.docx 21.04Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account