Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Ryška, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:15Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:15Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41449
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá efektivním využitím nástrojů podpory prodeje. Téma podpory prodeje vychází z potřeby poznání nákupního chování spotřebitelů v segmentu nealkoholických nápojů. Bakalářské práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a seznamuje s marketingovým mixem, nástroji komunikačního mixu, následně pak popisuje konkrétní nástroje podpory prodeje a vyhodnocení její efektivity. Blíže seznamuje se základy psychologie spotřebního chování, rozhodovacím procesem a faktory ovlivňující chování spotřebitele. Práce popisuje teoretické předpoklady pro pří-pravu, provedení a vyhodnocení marketingového výzkumu. V závěru teoretické části je popsána metodika práce, výzkumné otázky a cíle praktické části bakalářské práce. V praktické části této bakalářské práce je blíže popsána společnost Red Bull a její pro-dukt Simply Cola. Následně jsou sekundárním výzkumu srovnány konkurenční produkty pomocí komparativní analýzy. Ve druhé polovině praktické části je proveden výzkum kvantitativní metodou pomocí dotazování metodu CAWI (computer asssited web inter-viewing) on-line dotazování, která je pro účely tohoto průzkumu časově a ekonomicky nejvýhodnější. Cílem práce bylo zjištění nákupního chování konzumentů kolových nápojů, příležitostí při jakých tyto nápoje konzumují a motivátory, které je ovlivňují při jejich nákupu. Zjiš-těná data byly základem pro vytvoření doporučení efektivní podpory prodeje produktu Simply Cola.
dc.format 85 s. (104173)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikační mix cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject spotřební chování cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Communication mix en
dc.subject sales support en
dc.subject comsumer's behavior en
dc.subject marketing research en
dc.title Efektivní využití nástrojů podpory prodeje
dc.title.alternative Effectivity of use Sales Promotion Tools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2017-05-25
dc.description.abstract-translated My Bachelor thesis researchs efficiency of sales promotion tools utilization. Sales pro-motion subject come out from needs to know and understand of comsumer's buying behavior within beverages drink market area. Bachelor thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part is based on outcomes form professional literature sources and apprises with marketing mix and describes individual sales promotion tools together with evaluation of its performance efficiency. Thesis also explore and explains in detail basis of buying behavior psycholo-gy, process of decission taking and also study factors which affects consumer behavior. Thesis describes theoretical assumptions taken into consideration within preparation, realization and evaluation of marketing research. Descritption and explanation of work techniques, research questions a objectives for practical part are in the end of theoretical part of thesis. Practical part of thesis describes company Red Bull and it's product Simply Cola. Next step is secondary research , where competitors products are compared by method of com-parative analysis. Second part of practical section is focused on primary research by on-line quantitative method CAWI (computer assist web interviewing), which is most effi-cient for such a type of research. Target of my thesis was to learn and understand of cola beverages consumers behavior, occasions and motivating factor for buying and consumption. Resuslts and findings will create base for recommendation how to adapt and modify future sales promotion acti-vities of Simply Cola.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 47613
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
ryška_2017_dp.pdf 2.693Mb PDF View/Open None
ryška_2017_op.doc 150.5Kb Unknown View/Open None
ryška_2017_vp.doc 154Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account