Sebevražednost v ČR z hlediska sociálně psychologického

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebevražednost v ČR z hlediska sociálně psychologického

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Hubačová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:28:44Z
dc.date.available 2010-07-15T16:28:44Z
dc.date.issued 2006-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4158
dc.description.abstract Cílem této práce je komplexní zmapování sebevražedného jednání a hledání jeho příčin, především pak z pohledu sociální psychologie. Ze získaných statistických dat uváděných v praktické části vyplývá, že k sebevražednému jednání dochází bez ohledu na to, jaké je právě např. roční období, měsíc nebo den. V časovém srovnání jsou z hlediska počtu sebevražd jen malé rozdíly. Obecně lze konstatovat, že příčiny sebevražedného jednání vycházejí většinou z celospolečenských problémů. V ekonomické rovině je to nízká životní úroveň lidí, dlouhodobá nezaměstnanost a s tím související narůstající zadluženost. Ze sociálních problémů můžeme označit za příčinu vážných problémů velmi vysokou rozvodovost v a s ní související potíže (péče o děti a jejich výchova po rozvodu, rozdělení majetku, citové strádání ) i bezdomovectví představující především ztrátu materiálního zázemí, sociálních jistot a vazeb. Významným důvodem sebevražednosti jsou též zdravotní důvody (převážně psychické problémy) a zkratkové jednání. Prevence sebevražd z hlediska sociální psychologie spočívá v posilování pozitivních vztahů skupiny a jejich členů navzájem, aby se žádný z nich nestal osamělým a nezůstal mimo nebo na okraji zájmu ostatních a tím pádem netrpěl pocity vlastní neúspěšnosti, zbytečnosti a citové deprivace. Jako hlavní metoda zkoumání byla užita analýza statistických dat, proto bylo upuštěno od stanovení dílčích předpokladů. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 553822 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sebevražda cs
dc.subject sebezabití cs
dc.subject sebeobětování cs
dc.subject sebepoškozování cs
dc.subject suicidální pokus cs
dc.subject fáze cs
dc.subject motivy cs
dc.subject příčiny a způsoby suicidálního jednání cs
dc.subject prevence sebevražd cs
dc.subject Suicide en
dc.subject self-murder en
dc.subject self-sacrifice en
dc.subject self-mutilation en
dc.subject suicide attempt en
dc.subject faze en
dc.subject motives en
dc.subject cause and manner of suicidal behaviour en
dc.subject suicide prevention en
dc.title Sebevražednost v ČR z hlediska sociálně psychologického cs
dc.title.alternative Suicides in the Czech Republic from the point of view of social psychology en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The objective of the work is a complex examine of suicide behaviour and search for the causes, especially from the social psychological point of view. The obtained statistical data given in the practical part of the work imply that suicidal behaviour is possible no matter the time of the year, month or day. There are just little differences in the number of suicide attempts comparing to the time. Generally it can be stated that the causes of most of the suicidal behaviour come from problems of the society. On the economy level it is low living standard, long-term unemployment and related growing debts. Regarding social problems, we can indicate high divorce rate and related difficulties (children care and breeding after divorce, property composition, emotional deprival ) and homelessness representing especially the loss of material background, social security and relationships to be the causes of sever problems. A considerable cause of suicide attempts is also health state (mainly psychological problems) and adventurous action. The prevention of suicide from the social psychology point of view leans on strengthening of the positive mutual relationship between the group members, so that none of them becomes alone and outside or on the edge of the other members' interest and thus suffers from the feeling of failure, uselessness and emotional deprivation. The main research method used was the statistical data analysis and that is why partial hypotheses formulation was not applied. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003991
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hubačová_2007_bp.pdf 540.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account