Prevence rizikového chování středoškolské mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence rizikového chování středoškolské mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Kopeček, Pavel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:04Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:04Z
dc.date.issued 2018-01-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42231
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Prevence rizikového chování u středoškolské mládeže na Znojemsku" je rozčleněna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vymezuje příčiny rizikového chování, charakterizuje vybrané projevy rizikového chování, které se nejčastěji vyskytují u mládeže na středních školách, popisuje preventivní činnosti a aktivity realizované ve školním prostředí. Praktická část ve formě výzkumu analyzuje a vyhodnocuje empirická data získaná v podobě zkušeností středoškolské mládeže v oblasti prevence rizikového chování v prostředí znojemských středních škol. Na bázi kvantitativních metod za použití metod četností, pořadí četností, spekulativní analýzy a následné využití metody falzifikace bylo možné provést vyhodnocení a vysvětlení dosažených výsledků výzkumu s cílem zjistit, zda je mládež ovlivněna výskytem rizikového chování, které příčiny se podílejí na jeho existenci a jaké formy a způsoby prevence jsou realizované na znojemských středních školách, aby došlo k zamezení vzniku negativních projevů chování. Význam a přínos práce spočívá v poskytnutí cenných rad a informací pro metodiky prevence a výchovné poradce, aby jejich preventivní a výchovné působení bylo efektivní, dále i pro ohroženou mládež, aby mohla účinně předcházet rizikovým projevům chování a jejím zátěžovým faktorům.
dc.format 76 s. (86 413)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prevence cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject středoškolská mládež cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject šikana cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject prevention en
dc.subject risky behavior en
dc.subject high school youth en
dc.subject drug addiction en
dc.subject bullying en
dc.subject causes en
dc.subject primary prevention en
dc.title Prevence rizikového chování středoškolské mládeže
dc.title.alternative Risk Behaviour Prevention of High School Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2018-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis on "Prevention of Risk Behavior in high school in Znojmo Region" is divided into the theoretical part and practical part. The theoretical part defines the causes of risk behavior, characterizes selected manifestations of risk behavior, which are most common among young people in high schools, describes the preventive activities and activities carried out in the school environment. The practical part in the form of research analyzes and evaluates empirical datas obtained in the form of experience of high school youth in the field of prevention of risk behavior in the environment of Znojmo secondary schools. Based on quantitative methods using frequency methods, frequency ranges, speculative analysis, and subsequent use of the falsification method, it was possible to evaluate and explain the results of the research in order to find out if the youth is influenced by the occurrence of risk behavior, which causes are involved in its existence and what forms and prevention methods are implemented at Znojmo high schools to avoid negative behavior. The importance and benefits of work is to give valuable advice and information for prevention and educational counselor to make their preventive and educational activities effective, as well as to vulnerable youth to effectively prevent risk behaviors and stress factors.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 50025
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
kopeček_2018_dp.pdf 2.286Mb PDF View/Open None
kopeček_2018_op.docx 18.24Kb Unknown View/Open None
kopeček_2018_vp.docx 18.35Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account