Názory rodičovské veřejnosti na povinné vzdělávání v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory rodičovské veřejnosti na povinné vzdělávání v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Bernatíková, Pavlína
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:30Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42864
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter. Zabývá se poměrně aktuálním tématem v problematice školního vzdělávání a to zavedením povinné předškolní docházky. Teoretická část je zaměřena na vývoj předškolního vzdělávání v České republice, následně popisuje současné pojetí tohoto stupně vzdělávání, jeho cíle a také legislativní vymezení. Uveden je zde také názor veřejnosti na tento stupeň vzdělávání. Dále se teoretická část práce zabývá povinným vzděláváním v mateřské škole. Empirická část diplomové práce popisuje kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím dotazníku adresovaného rodičům. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou názory rodičů na zavedení povinného vzdělávání v mateřské škole. Sesbíraná data byla sumarizována, vyhodnocena a následně interpretována. Ze získaných dat vyplynuly zcela odlišné názory rodičů na problematiku povinné předškolní docházky, kdy někteří jej považují za zcela zbytečné a pro děti zatěžující, jiní jej hodnotí pozitivně.
dc.format 87 s. (157 298 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject předškolní docházka cs
dc.subject povinné předškolní vzdělávání cs
dc.subject povinné vzdělávání v mateřské škole cs
dc.subject preschool education en
dc.subject preschool attendance en
dc.subject compulsory preschool education en
dc.subject compulsory education in kindergarten en
dc.title Názory rodičovské veřejnosti na povinné vzdělávání v mateřské škole
dc.title.alternative The Views of Parents on Compulsory Education at Nursery School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated This master´s thesis has a theoretical-empiric character. It describes relatively actual topic in the issue of school education and it is introduction of compulsory preschool attendance. The theoretical part is focused on the development of preschool education in Czech Republic, then describes the current concept of this level of education, its aims and legislative definition. The public view of this level of education is also mentioned here. The theoretical part of thesis also deals specifically with compulsory education at kindergarten.The empiric part of master thesis describes the quantitative research realized through a questionnaire addressed to the parents. The aim of the questionnaire survey was to find out what parent´s views are about compulsory education in kindergarten. The collected data was summarized, evaluated and subsequently interpreted. As emerged from acquired data, there are completely different views of parents on compulsory preschool attendance, when some consider it to be completely useless and for the children burdening, other parents rate it positively.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika předškolního věku cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 47968
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
bernatíková_2018_dp.pdf 1.652Mb PDF View/Open None
bernatíková_2018_op.docx 17.67Kb Unknown View/Open None
bernatíková_2018_vp.docx 18.94Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account