Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Pogšteflová, Růžena
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:19:48Z
dc.date.available 2010-07-15T17:19:48Z
dc.date.issued 2007-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4294
dc.description.abstract Děti a mládež se mnohem častěji než dospělí mohou dostat v důsledku své zranitelnosti do obtížné situace. Proto existuje systém sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. Právní úprava ochrany dětí a mládeže je obsažena v mnoha pramenech. Sociálně-právní ochrana je totiž interdisciplinární pojem, jehož jednotlivá kritéria a obsahová náplň zasahují do několika právních odvětví (jak práva veřejného, tak soukromého). Pojem sociálně-právní ochrany není jednoznačně vymezen. Obecně můžeme říci, že zahrnuje zejména opatrovnictví, poručenství, poskytování zvláštní ochrany dětem, které nejsou v péči svých rodičů, včetně systému náhradní rodinné výchovy, výchovně poradenskou činnost, hmotnou podporu nezaopatřených dětí a jejich rodičů a speciální ochranu dětí a mladistvých trestněprávními předpisy. Orgány sociálně-právní ochrany vykonávají preventivní a poradenskou činnost, ukládají výchovná opatření, podávají soudu návrh na nařízení předběžného opatření a další návrhy na rozhodnutí ve prospěch dětí a mládeže. Náhradní rodinná výchova je definována jako právem předvídaný vztah mezi nezletilým dítětem a jiným občanem, než je rodič dítěte, který vznikl na základě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy. Do tohoto systému patří osvojení, poručenství, pěstounská péče, ústavní výchova a ochranná výchova. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 583664 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže cs
dc.subject principy cs
dc.subject opatření cs
dc.subject preventivní opatření cs
dc.subject výchovná opatření cs
dc.subject předběžná opatření cs
dc.subject poručenství cs
dc.subject opatrovnictví cs
dc.subject náhradní rodinná výchova cs
dc.subject osvojení cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject svěření dítěte do výchovy jiného občana cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject ochranná výchova cs
dc.subject Sociolegal protection of children and juvenile en
dc.subject principles en
dc.subject measures en
dc.subject preventive measures en
dc.subject reformatory measures en
dc.subject preliminary measures en
dc.subject guardianship/wardship of minor en
dc.subject custodianship en
dc.subject substitute for family care en
dc.subject adoption en
dc.subject foster care en
dc.subject award of custody of children to another person en
dc.subject treatment in a special in-patient institution/detention in a special medical treatment institution en
dc.subject protective youthful and young offenders rehabilitation en
dc.title Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Sociolegal protection of children and juvenile en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The children and the juvenile, due to their vulnerability, can more often than adults run into difficulties. Therefore the system of social-legal protection of children and juvenile exists. The legal regulation of this protection is comprised in many sources of law. The social-legal protection is, to wit, an interdisciplinary concept of which the individual criteria and contents touch the several branches of law (both public and private law). The term of social-legal protection is not explicitly defined. Generally, we can say that it embraces particularly a custodianship, a guardianship/a wardship of a minor, a provision of special protection the children which are not in the parental care including a system of substitute for family care, the reformatory/corrective/educational and the consulting activities, a material maintenance/allowance of unprovided children and their parents and a special protection of children and juvenile guaranteed by criminal law. The substitute for family care is defined as a relationship between a minor and another person different from his parents foreseen by law which has been created by a judgment awarding the custody of a child. This system contains an adoption, a wardhip of minor, a foster care, a detention in a special medical treatment institution and a protective youthful and young offenders rehabilitation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006401
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
local.subject sociálně-právní ochrana cs
local.subject děti cs
local.subject adoptivní rodina cs
local.subject social-law protection en
local.subject children en
local.subject adoptive family en


Files in this item

Files Size Format View
pogšteflová_2007_bp.pdf 569.9Kb PDF View/Open
pogšteflová_2007_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
pogšteflová_2007_op.png 36.90Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account