Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrenka, Ferdinand
dc.contributor.author Puchta, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:54:50Z
dc.date.available 2018-10-01T07:54:50Z
dc.date.issued 2012-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-760-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43745
dc.description.abstract Disertační práce pojednává o designu periferie určené pro interakci s osobním počítačem, navržené se zvláštním zřetelem na potřeby tělesně postižených s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční. Cílem práce je na základě východisek a výsledků provedeného výzkumu navrhnout design periferie pro interakci s osobním počítačem tak, aby byl minimalizován dopad používání PC na zdraví uživatele, a to zejména v pracovním procesu, ale i při jiných, např. volnočasových aktivitách. Analyzovány jsou veškeré majoritní způsoby interakce s osobním počítačem, na základě čehož jsou následně vzájemně porovnány s ohledem na závažnost postižení uživatele a dobu strávenou prací s PC. Aby bylo možné objasnit současný stav problematiky, práce obsahuje popis historického vývoje ve zvolené oblasti. Zahrnut je přehled a analýza současné produkce, jak konvenčních, tak specializovaných zařízení, která jsou v rámci stanovených kategorií vzájemně porovnána. Získané poznatky jsou aplikovány na design funkčního prototypu a testováním je ověřena míra jejich přínosnosti. Na základě zjištění vyplývajících z provedených testů jsou předloženy dva výstupy s výrazně odlišnou koncepcí. Závěry práce je možné využít v oblasti vědecko-výzkumné, neboť jednotlivé druhy periferií kategorizuje a předkládá výsledky jejich vzájemného porovnání. Současně mohou být přínosné i pro praxi, neboť poskytují ucelený pohled na současný design periferií pro interakci s osobním počítačem a popisují zjištěná pozitiva a negativa.
dc.format 38
dc.format.extent 110
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject průmyslový design cs
dc.subject produktový design cs
dc.subject osobní počítač cs
dc.subject interakce cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject klávesnice cs
dc.subject postižení cs
dc.subject industrial design en
dc.subject product design en
dc.subject personal computer en
dc.subject interaction en
dc.subject ergonomics en
dc.subject keyboard en
dc.subject disability en
dc.title Design periferie pro interakci s osobním počítačem se zvláštním zřetelem na tělesně postižené s jednou rukou částečně nebo zcela dysfunkční cs
dc.title.alternative Design of a peryphery for interaction with a personal computer with special intention to disabled with one hand partly or fully dysfunctional en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-06-21
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis deals with the design of a periphery designed for interaction with a personal computer, designed with special intention to the needs of disabled users with one hand partly or fully dysfunctional. The aim of the thesis is the design of a periphery for interaction with a personal computer based on the results of the research, as well as to minimize the impact of using the PC at the work, but also in the others, e.g. leisure activities. All the major ways of interacting with a personal computer are analysed and compared with the respect to the nature of disabilities of users and the time spent working with the PC in order to clarify the current state of this problem, the thesis contains a description of the historical development in the selected area. An overview and analysis of current production, both conventional and specialized categories, are compared. The acquired knowledge is applied on the design of a functional prototype and verified the extent of their positives. Based on the findings from the tests carried out, there are presented two outputs with significantly different concepts. The conclusions of the thesis can be used in the field of research, because they categorize individual types of peripheries and present the results of their mutual comparison. At the same time, they can be beneficial for the practice because they provide a comprehensive view of the current design of the peripheries for interacting with a personal computer.
dc.description.department Ateliér Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50679
dc.date.submitted 2018-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
puchta_2018_teze.pdf 3.125Mb PDF View/Open
puchta_2018_dp.pdf 9.593Mb PDF View/Open None
puchta_2018_vp.pdf 219.3Kb PDF View/Open None
puchta_2018_op.zip 927.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account