Studium vlivu struktury na stabilitu a uspořádání supramolekulárních komplexů 1-adamantylových ligandů a kavitandů na bázi cyklodextrinů a cucurbiturilů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium vlivu struktury na stabilitu a uspořádání supramolekulárních komplexů 1-adamantylových ligandů a kavitandů na bázi cyklodextrinů a cucurbiturilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Janovská, Petra
dc.date.accessioned 2018-11-05T10:01:03Z
dc.date.available 2018-11-05T10:01:03Z
dc.date.issued 2011-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-780-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43758
dc.description.abstract Předložená disertační práce je zaměřena na přípravu heteroditopických a heterotritopických supramolekulárních ligandů obsahující ve své struktuře adamantanový skelet. Kladně nabitou část ligandu pak tvoří (benz)imidazoliový kation. U připravených ligandů byla studována schopnost tvorby supramolekulárních komplexů s makrocykly na bázi cyklodextrinů (CD) a cucurbit[n]urilů (CBn). Supramolekulární chování bylo studováno pomocí 1H NMR, ESI-MS a ITC. Geometrie vznikajících komplexů byla navržena na základě 2D NMR experimentů a v některých případech podpořena molekulovým modelováním. U heterotritopických ligandů s centrálním vazebným místem na bázi 4,4'-disubstituovaného bifenylu byl pozorován vznik komplexu v rotaxanovém uspořádání s jedním makrocyklem beta-CD uzamčeným na ose ligandu pomocí dvou supramolekulárních uzávěrů představovaných dvěma jednotkami CB7. V případě heterotritopického ligandu s centrálním vazebným místem na bázi 1,3-disubstituovaného adamantanu, byl pozorován vznik odlišného uspořádání ternárních komplexů v důsledku individuální afinity CB7 a CB8. Zatímco CB7 upřednostňoval vazbu na terminální adamantanová místa s jednou jednotkou beta-CD uzavřenou na centrálním místě, CB8 upřednostňoval pozici na centrálním místě tritopického ligandu se dvěma jednotkami beta-CD na terminálních pozicích. Mezi nejdůležitější výsledky práce patří popis chování heteroditopických ligandů s vazebnými místy na bázi adamantanu a butylu. V tomto případě se podařilo kvantifikovat atraktivní interakce mezi CBn a beta-CD a repulzivní interakce mezi dvěma jednotkami CBn v ternárních komplexech. Dále byl pozorován vznik ternárního komplexu, ve kterém jednotlivé makrocykly obsadily individuálně nepreferované pozice. Tím byl demonstrován význam interakcí mezi makrocykly a kompetitivně-kompenzační princip při návrhu a přípravě složitějších supramolekulárních systémů.
dc.format 94
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inkluzní komplex cs
dc.subject cyklodextrin cs
dc.subject cucurbituril cs
dc.subject adamantan cs
dc.subject hostitel-host chemie cs
dc.subject Inclusion complex en
dc.subject cyclodextrin en
dc.subject cucurbituril en
dc.subject adamantane en
dc.subject host-guest chemistry en
dc.title Studium vlivu struktury na stabilitu a uspořádání supramolekulárních komplexů 1-adamantylových ligandů a kavitandů na bázi cyklodextrinů a cucurbiturilů
dc.title.alternative Study on a relationship between structure and binding properties of supramolecular complexes of 1-adamantylated ligands and cavitands based on cyclodextrins and cucurbiturils
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-10-02
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis is focused on preparation of heteroditopic and heterotritopic supramolecular ligands consisting of adamantane skeleton. (Benz)imidazolium core was used as a positively charged part of ligands. Subsequently, ability of new ligands to form supramolecular complexes with macrocycles based on cyclodextrins (CD) and cucurbit[n]urils (CBn) was studied by means of 1H NMR, ESI-MS and ITC. Geometry of formed complexes was suggested according to 2D NMR experiments and supported by molecular modelling. In the case of heterotritopic ligands with central binding site based on 4,4'-disubstituted biphenyl, formation of quaternary complex in rotaxane manner with one beta-CD macrocycle at central site confined by two supramolecular CB7 stoppers at terminal sites was observed. In the case of heterotritopic ligand with central binding site based on 1,3-disubstitued adamantane, distinct arrangements of quaternary complexes were observed as CB7 and CB8 displayed different individual binding affinities towards binding sites. Whereas CB7 preferred the terminal adamantane sites to lock one beta-CD unit at central adamantane site, CB8 was confined at the central site by two beta-CD units sitting at the terminal sites. One of the most important achievement of this work is description of supramolecular behaviour of heteroditopic ligands with binding sites based on 1-adamantyl and butyl, respectively. Employing these ligands, we were able to determine quantitatively the attractive interactions between beta-CD and CBns and even repulsive interactions between two CBn units within a ternary complex. In addition, ternary complexes, whose arrangements did not match individual preferences of macrocycles, were observed. Thus, we demonstrated the importance of lateral interactions between macrocycles and competitive-compensation phenomenon for design of complex supramolecular assemblies.
dc.description.department Ústav chemie
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 50751
dc.date.submitted 2018-07-20


Files in this item

Files Size Format View Description
janovská_2018_dp.pdf 25.87Mb PDF View/Open None
janovská_2018_op.zip 560.0Kb Unknown View/Open None
janovská_2018_vp.pdf 33.83Kb PDF View/Open None
janovská_2018_teze.pdf 2.524Mb PDF View/Open teze disertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account