Motivace seniorů ke studiu U3V ve vzdělávacím programu poskytování první pomoci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace seniorů ke studiu U3V ve vzdělávacím programu poskytování první pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Gajdošíková, Hana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:34Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:34Z
dc.date.issued 2018-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44185
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá otázkou celoživotního učení, konkrétně učením v seniorském věku. Tato věková kategorie se již nepotřebuje vzdělávat s cílem získání titulu nebo zís-kání vhodného zaměstnání, ale z důvodů, o kterých pojednává empirická část. V teoretické části se zabýváme celoživotním učením, vzděláváním v seniorním věku a porovnáním s pedagogikou a andragogikou. Zvláště se zaměříme na specifika a formy vzdělávání seniorů včetně nových poznatků oboru gerontagogika. V praktické části práce se zaměříme na důvody a motivy, které vedou populaci, která je již na zaslouženém od-počinku k tomu, že znovu zasedne do lavic s cílem dozvědět se nové poznatky a získat nové dovednosti. Výzkum byl prováděn na Univerzitě třetího věku u studentů oboru po-skytování první pomoci. Zajímalo nás, z jakých důvodů si senioři tento obor vybrali. Jaké důvody a motivy vedou k tomu, že se člověk v seniorním věku rozhodne navštěvovat uni-verzitu právě na lékařské fakultě v oboru první pomoci. Těmto oblastem jsme se věnovali při rozhovorech se "studenty", kteří docházejí na univerzitu s velkým zájmem a touhou být znovu aktivní stejně jako byli při studiu, či v pracovním životě.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject senioři cs
dc.subject celoživotní učení cs
dc.subject gerontagogika cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject andragogika cs
dc.subject univerzi-ta třetího věku cs
dc.subject motivace cs
dc.subject zájmové vzdělávání cs
dc.subject první pomoc cs
dc.subject education en
dc.subject seniors en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject geragogy en
dc.subject pedagogy en
dc.subject andragogy en
dc.subject third age universi-ty en
dc.subject motivation en
dc.subject interest education en
dc.subject first aid en
dc.title Motivace seniorů ke studiu U3V ve vzdělávacím programu poskytování první pomoci
dc.title.alternative Motivation of Seniors to Study First Aid at U3V
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2019-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of lifelong learning, namely with seniority. This age category no longer needs to be educated with a view to obtaining a title or getting a suitable job, but for the reasons, that the empirical part deals with. In the theoretical part, we deal with lifelong learning, senior education and comparison with pedagogy and an-dragogy. Particular attention will be paid to the specifics and forms of senior education, including new knowledge of the field of geragogy. In the practical part of the thesis, we will focus on the reasons and motives that lead the population, who is already in the de-served response to rejoining the benches in order to learn new knowledge and gain new skills. Research was carried out at the Third Age University of First Aid Teachers. We were wondering why seniors chose this discipline. What reasons and motives lead to the fact that a senior citizen decides to attend a university at the First Aid Medical School. These areas have been dealt with in interviews with "students" who attend a university with great interest and desire to be active again as they were in study or in working life.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 51203
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
gajdošíková_2019_dp.zip 2.596Mb application/zip View/Open None
gajdošíková_2019_op.docx 17.49Kb Unknown View/Open None
gajdošíková_2019_vp.docx 22.13Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account