Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balaban Cakirpaloglu, Irena
dc.contributor.author Bochníčková, Michaela
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:38Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:38Z
dc.date.issued 2018-11-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44288
dc.description.abstract Teoretická část této bakalářské práce vymezuje principy inkluzivního vzdělávání, kurikulární dokumenty, legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání a podpůrná opatření. Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivá specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s nadáním. Třetí kapitola pak popisuje úlohu školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. Je zde uvedena také role rodiny v rámci inkluzivního vzdělávání. Poslední kapitola se zaměřuje na postavení učitele a asistenta pedagoga a na jejich vzájemnou spolupráci. Empirická část bakalářské práce se snaží zodpovědět hlavní výzkumnou otázku prostřednictvím rozboru dotazníků, které byly určeny pro učitele prvního stupně základních škol Jihomoravského kraje. Konkrétně dotazník zkoumá názory učitelů na přínos inkluzivního vzdělávání. Dotazník se dále zaměřoval na identifikaci možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V dotazníku bylo také zahrnuto postavení asistenta pedagoga z pohledu učitelů. Respondenti odpovídali také na vhodnost zařazení konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, a také uváděli přístup k žákům. Nakonec je vymezena efektivita spolupráce učitelů s odborníky a s rodinou.
dc.format 93 s. (117 047 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject nadané děti cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject inclusive education en
dc.subject teacher en
dc.subject children with special educational needs en
dc.subject talented children en
dc.subject primary school en
dc.title Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji
dc.title.alternative Inclusion in Education from the Point of View of Primary School Teachers in the South Moravian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skarupská, Helena
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this bachelor thesis defines principles, curricular documents and legislature of inclusive education, and also measures. The focus of the second chapter is on the individual specifics of both children with special educational needs and talented children. The third chapter discusses the goals of educational-psychological school counseling. It also discusses the role of family as far as inclusive education is concerned. The last chapter deals with the position of a teacher and assistant pedagogue and their cooperation. Empirical part of the bachelor thesis is to answer the main question. This is done through questionnaires that were given to primary school teachers in the South Moravia Region. More specifically, the questionnaire examines opinions of teachers about the benefits of inclusive education. Furthermore, the questionnaire identifies the possibilities of further education of pedagogues as far as inclusive education is concerned. The questionnaire also includes the position of assistant pedagogue from teachers' point of view. The respondents also answered about the suitability of inclusion of students with special educational needs into standard schools. They also cited their approach to these students. The thesis concludes with the efficiency of cooperation amongst teachers, experts and family.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 51347
dc.date.submitted 2019-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
bochníčková_2019_dp.pdf 4.022Mb PDF View/Open None
bochníčková_2019_op.docx 15.68Kb Unknown View/Open None
bochníčková_2019_vp.docx 18.10Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account