Sexualita osob s lehkým mentálním postižením a role zdravotně sociálního pracovníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sexualita osob s lehkým mentálním postižením a role zdravotně sociálního pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Češková, Lenka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:49Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:49Z
dc.date.issued 2018-12-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44547
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá sexualitou a partnerskými vztahy osob s mentálním postižením. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část má tři kapitoly. První kapitola je soustředěna mentální postižení,jeho charakteristiku a klasifikaci. Druhá kapitola je věnována sexualitě obecně a jejím specifikům z perspektivy mentálního postižení. Poslední, třetí kapitola pojednává o roli zdravotně sociálního pracovníka a možnostech pomoci a podpory nejen v rámci sociálních služeb. Praktická část této práce je tvořena kvalitativním výzkumem, který zahrnuje polostrukturovaný rozhovor a nestandardizované pozorování. Výsledky byly analyzovány interpretativní fenomenologickou analýzou (IPA). Hlavním cílem této práce bylo porozumět, jakým způsobem osoby s lehkým mentálním postižením vnímání sexualitu a partnerské vztahy.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sexualita cs
dc.subject partnerské vztahy cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject lehké mentální postižení cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject Sexuality en
dc.subject partner relationships en
dc.subject mental disability en
dc.subject slight mental disability en
dc.subject health and social worker en
dc.title Sexualita osob s lehkým mentálním postižením a role zdravotně sociálního pracovníka
dc.title.alternative Sexuality of People with Slight Mental Disability and Role of a Health and Social Worker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Elsner, Lucia
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated Submitted bachelor thesis is focused on sexuality and partner relationships of people with mental disabilities. It is divided into theoretical and practical part. Theorical part has three chapters. The first chapter is concentrated on mental disability, its characterictics and clasification. The second chapter is dedicated to sexuality in general and its specifics from the perspective of mental disability. The last, third chapter discusses the role of a health and social worker and the possibilities of support and assistance not only in social services. Practical part is made up of qualitative research which consists of half-structured interview and non-structured observation. Results of this research were analyzed by interpretative phenomenological analysis (IPA). The main aim of this thesis was to understand, how people with a slight mental disability perceive sexuality and partner relationships.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 51713
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
češková_2019_dp.pdf 3.139Mb PDF View/Open None
češková_2019_op.pdf 691.8Kb PDF View/Open None
češková_2019_vp.pdf 692.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account