Hodnocení kvality služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-Ego, z. s

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení kvality služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-Ego, z. s

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Kozubíková, Kristýna
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:12Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:12Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45070
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality služeb nestátního neziskového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-Ego, z. s. ve Slavičíně. Cílem práce je zjistit kvalitu služby na základě hodnocení uživatelů pomocí kvalitativní metody polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Teoretická část vymezuje pojem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež obecně, ale také v rámci české legislativy a historie. Dále představuje nabídku, etický kodex, standardy kvality a samotnou cílovou skupinu nízkoprahových zařízení. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována vybranému nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež, kterým se zabývá i celá praktická část. Obsahem je představení tohoto zařízení, jeho činnost na úseku programů specifické primární prevence rizikového chování a poskytování služby sociální prevence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
dc.format 69 s. (112 805 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nízkoprahové zařízení cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject nepříznivá sociální situace cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject specifická primární prevence cs
dc.subject hodnocení kvality cs
dc.subject rizikové projevy chování cs
dc.subject low threshold facility en
dc.subject social service en
dc.subject unfavorable social situation en
dc.subject target group en
dc.subject specific primary prevention en
dc.subject evaluation qualitative method en
dc.subject risky behavior en
dc.title Hodnocení kvality služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež R-Ego, z. s
dc.title.alternative Evaluation of the Quality of Low-Threshold Facility for Children and Youth R-Ego, z. s. services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the evaluation of the quality of services of the non-governmental low-threshold facility for children and youth R-Ego situated in Slavičín. The aim of this work is to find out the quality of service based on the evaluation of users using the qualitative method of semi-structured interview and document analysis. The theoretical part defines the concept of a low-threshold facility for children and youth in general, but also within the framework of the Czech legislation and history. Furthermore, it introduces an offer, a code of ethics, quality standards and a target group of low-threshold facilities. The final chapter of the theoretical part is devoted to a selected low-threshold facility for children and youth, which is dealt with in the whole practical part. The content of this device is its activity, its activities in the area of programs of specific primary prevention of risky behavior and provision of social prevention services for low-threshold facilities for children and youth.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52543
dc.date.submitted 2019-04-23


Files in this item

Files Size Format View Description
kozubíková_2019_dp.pdf 1.938Mb PDF View/Open None
kozubíková_2019_op.docx 19.33Kb Unknown View/Open None
kozubíková_2019_vp.docx 15.98Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account