Využití vybraných nástrojů nákladového controllingu s vazbou k finančnímu controllingu ve veřejném sektoru se zaměřením na veřejné vysoké školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití vybraných nástrojů nákladového controllingu s vazbou k finančnímu controllingu ve veřejném sektoru se zaměřením na veřejné vysoké školy

Show simple item record

dc.contributor.author Výstupová, Lenka
dc.date.accessioned 2020-09-17T07:39:33Z
dc.date.available 2020-09-17T07:39:33Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-923-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45915
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti využívání vybraných nástrojů nákladového controllingu s vazbou k finančnímu controllingu se zohledněním vícezdrojového financování na veřejných vysokých školách. Z pohledu řízení financí a nákladů vysokých škol, je uvedené téma aktuální a potřebné, neboť oblast terciálního vzdělávání prochází v posledních letech výraznými reformami a veřejné vysoké školy musí na tyto změny umět pružně reagovat a konat správná finanční strategická rozhodnutí, pro která je důležité efektivní využití vybraných nástrojů nákladového a následně finančního controllingu. Proto je výzkum v rámci hlavního cíle nejprve zaměřen na zmapování využívání vybraných nástrojů nákladového controllingu, a to především kalkulací a s tím související způsoby přiřazování nákladů a následně definování určitého efektivního přístupu k využívání uvedených nástrojů nákladového controllingu s vazbou k finančnímu controllingu při zohlednění vícezdrojového financování na veřejných vysokých školách, což je i hlavním cílem disertační práce. Výzkum však poukazuje i na složitosti a problémové oblasti při přiřazování nákladů na jednotlivé aktivity veřejné vysoké školy. Jednak jsou k alokaci využívány tradiční kalkulační metody, které dostatečně nepostihují vazbu nákladů k aktivitám veřejné vysoké školy, a dále je důležitým zjištěním existence potřeby rozlišení znalosti plných nákladů a způsobilých plných nákladů, a to vždy při zohlednění příčinných vazeb k aktivitám i zdrojům financování veřejné vysoké školy. Pozornost výzkumu se tak zaměřuje na možnosti využití metody Activity Based Costing v interních metodikách alokace nákladů zohledňující terminologii veřejných vysokých škol a zdroje financování. Na tuto část pak navazuje navržení efektivního přístupu k alokaci nákladů na jednotlivé aktivity veřejné vysoké školy při zohlednění příčinné souvislosti a současně přiřazení zdrojů financování. V návaznosti na navržený přístup k řízení nákladů pak může být efektivně využito mimo jiné i vybraných nástrojů finančního controllingu. Při výzkumné činnosti musí být využito více rozdílných výzkumných metod, tzv. triangulace, neboť počet objektů výzkumu, kterým jsou zejména české veřejné vysoké školy, je příliš malý a pouhé statistické vyhodnocení by tak bylo nevýznamné.
dc.format 186
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nákladový controlling cs
dc.subject Activity Based Costing cs
dc.subject plné náklady cs
dc.subject nepřímé náklady cs
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject vícezdrojové financování cs
dc.subject veřejné vysoké školy cs
dc.subject cost controlling en
dc.subject Activity Based Costing en
dc.subject full cost en
dc.subject indirect cost en
dc.subject financial controlling en
dc.subject multi-source financing en
dc.subject public universities en
dc.title Využití vybraných nástrojů nákladového controllingu s vazbou k finančnímu controllingu ve veřejném sektoru se zaměřením na veřejné vysoké školy
dc.title.alternative Using of selected cost controlling tools in relation to financial controlling in public sector with focus on public universities
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bartoš, Vojtěch
dc.contributor.referee Vochozka, Marek
dc.date.accepted 2020-06-26
dc.description.abstract-translated Doctoral thesis is concerning with the research in the area of using selected tools of cost controlling in relation to financial controlling with respect to multi-source financing at public universities. From the point of view of financial and cost management of public universities, this topic is current and necessary as the area of tertiary education has undergone significant reforms in recent years and public universities had to be able to react flexibly and to make the right financial strategic decision for which it is important to use selected tools of cost and subsequently financial controlling more effectively. Therefore the main objective of the research is focused first of all on the mapping the use of selected cost controlling tools, especially costing and related ways of cost allocation and then defining a certain effective approach to using these cost controlling tools with respect to relation to financial controlling taking into account multi-source financing at public universities which is also the main goal of the dissertation. However, the research also shows the complexity and problem areas in allocating the costs to individual activities of public universities. On the one hand, traditional costing methods are used to allocate costs that do not adequately reflect the link between costs and activities of public universities and the important finding of the necessity to differentiate between full cost and eligible full cost, always taking into account causal links to activities but also to sources of financing funding of public universities. Research focuses the attention on the possibility of using of Activity Based Costing in internal cost allocation methodologies with respect to terminology of public universities and funding sources. This part is followed by the proposal of an effective approach to the allocation of the costs for individual activities of public universities, taking into account the causal link and sources of financing. On the basis of them it can be effectively used among others also selected instruments of financial controlling. Several different research methods called triangulation have to be used in research activities, as the number of research objects, which are mainly Czech public universities, is too small and a mere statistical evaluation would be insignificant.?
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 56781
dc.date.submitted 2020-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
výstupová_2020_dp.pdf 4.887Mb PDF View/Open None
výstupová_2020_op.pdf 1.924Mb PDF View/Open None
výstupová_2020_vp.pdf 2.119Mb PDF View/Open None
výstupová_2020_teze.pdf 2.037Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account