Aplikace principů celostního managementu při rozvoji způsobilostí manažerů klastrových organizací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace principů celostního managementu při rozvoji způsobilostí manažerů klastrových organizací

Show full item record

Thumbnail
Title: Aplikace principů celostního managementu při rozvoji způsobilostí manažerů klastrových organizací
Author: Horák, Martin
ISBN: 978-80-7454-922-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/45918
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 46
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá tématem manažerské kompetentnosti v podmínkách klastrových organizací. Hlavním cílem disertační práce bylo identifikovat možné metody rozvoje žádoucích manažerských kompetentností v podmínkách klastrových organizací, a to na základě vytvořeného modelu kompetentností (způsobilostí). Kompetentnost je v práci chápana jako kombinace vlastností, vědomostí a dovedností, která je potřebná pro úspěšný výkon na pozici manažera klastrové organizace. V první fázi zpracování disertační práce byly identifikovány klíčové kompetentnosti klastrového manažera s přihlédnutím k pilířům celostního managementu. S využitím analýzy informačních zdrojů, dotazníkových šetření, delfské metody a konzultace s odborníky z praxe byl vytvořen model kompetentností manažera klastru. V modelu byly definovány tyto kompetentnosti: efektivní komunikace, strategické plánování, kreativita, motivování ostatních, kredibilita, klastrová odbornost, řešení problémů, kooperace, vedení lidí. V navazující části bylo klíčové nalezení žádoucí úrovně definovaných kompetentností včetně vytvoření nástroje pro jejich hodnocení a identifikování vhodných seberozvojových metod. V této fázi byla uplatněna analýza informačních zdrojů, konzultace s odborníky z praxe a polostrukturované rozhovory. Hlavním výstupem disertační práce je model kompetentností klastrového manažera včetně identifikovaných možných metod rozvoje. Model obsahuje 9 klíčových kompetentností nezbytných pro úspěšný výkon na pozici klastrového manažera. U všech kompetentností byla stanovena požadovaná úroveň 4 (výborná úroveň). Součástí jsou rovněž navrhovaná doporučení, jak rozvíjet vymezené klíčové kompetentnosti. K ohodnocování definovaných kompetentností je doporučeno přistupovat formou sebehodnocení s využitím sady výroků ohledně chování manažera a Likertovy hodnotící pětistupňové škály. Zásadním přínosem práce je formulování teoretického rámce modelu kompetentností klastrového manažera a identifikace metod vedoucích k jejich rozvoji. Teoretický přínos práce lze dále spatřit zejména v inovativním přístupu k řízení klastrových organizacích, jelikož principy celostního managementu nebyly dosud v podmínkách klastrových organizací aplikovány. Disertační práce tak propojuje poznatky celostní manažerské způsobilosti se způsobilostmi klastrových manažerů. V rámci praktických přínosů lze hovořit o poskytnutí nástroje za účelem profesionalizace manažerů působících v klastrových organizacích. V praxi lze navržený model využít pro výběr správné osoby na tuto pozici, pro zhodnocení současné úrovně způsobilostí a v neposlední řadě také k navržení vhodných vzdělávacích a rozvojových aktivit.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
horák_2020_teze.pdf 2.257Mb PDF View/Open
horák_2020_dp.pdf 895.9Kb PDF View/Open None
horák_2020_op.pdf 610.0Kb PDF View/Open None
horák_2020_vp.pdf 661.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account