Řízení procesů ve zpracovatelském průmyslu na základě rizik

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řízení procesů ve zpracovatelském průmyslu na základě rizik

Show simple item record

dc.contributor.author Hrbáčková, Lucie
dc.date.accessioned 2021-02-04T13:25:24Z
dc.date.available 2021-02-04T13:25:24Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-984-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45988
dc.description.abstract Tato disertační práce je zaměřená do oblasti podnikové sféry a řízení rizik v procesech. Hlavním cílem práce bylo stanovit způsob řízení procesů na základě rizik ve zpracovatelském průmyslu. Zaměření se na řízení procesů na základě rizik vychází ze soudobé situace a zároveň je doporučováno na tuto oblast zaměřit úsilí od expertů i Mezinárodní organizace pro normalizaci v podobě vydávaných norem pro podnikatelské prostředí. Výzkum je zaměřený na zkoumání různých přístupů řízení rizik v návaznosti na procesní řízení. Tato disertační práce obsahuje kvalitativní i kvantitativním výzkum ve formě dotazníkového šetření a řízených rozhovorů či písemného dotazování. Mezi hlavními výsledky výzkumu patří mimo stanovení způsobu řízení procesů na základě rizik ve zpracovatelském průmyslu také zjišťování existujících úrovní systému řízení procesních rizik, stanovení způsobu měření vyzrálosti systému řízení procesních rizik a popis rozvinutého systému řízení procesních rizik. Autorka práce stanovila pro tento rozvinutý systém procesní schéma s ohledem na potřebné personální zdroje, které je ověřeno experty z praxe. A dále byla sestavena ukázka schématu monitorování klíčových rizikových ukazatelů v návaznosti na ukazatele procesní ve vybraném procesu. Součástí výsledků této práce je také popis současného stavu přístupu řízení rizik firem ve zpracovatelském průmyslu v jejich procesech.
dc.format 45
dc.format.extent 130
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zpracovatelský průmysl cs
dc.subject rozvinutý systém řízení rizik cs
dc.subject ukazatele řízení rizik cs
dc.subject implementace a správa řízení rizik cs
dc.subject procesní rizika cs
dc.subject myšlení založené na rizicích cs
dc.subject manufacturing industry en
dc.subject mature risk management system en
dc.subject key risk indicators en
dc.subject implementation and control of risk management system en
dc.subject risks in processes en
dc.subject risk-based thinking in business processes en
dc.title Řízení procesů ve zpracovatelském průmyslu na základě rizik cs
dc.title.alternative Risk-based process management of processes in the manufacturing industry en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.contributor.referee Máchal, Pavel
dc.date.accepted 2021-01-27
dc.description.abstract-translated This thesis is focused in the business sector and risk-based management in processes. The main goal of this work was to determine the form of risk-based management in processes in the manufacturing industry. The focus on risk-based management in processes is based on the current situation and at the same time it is recommended to focus efforts on this area from experts or the International Organization for Standardization in the form of published standards for the business environment. The research is focused on examining different approaches to risk-based process management. This thesis contains qualitative and quantitative. In addition to determining the form of risk-based management in processes in the manufacturing industry, the main research results also identify existing levels of the risk-based process management system, determine how to measure the maturity of the risk-based process management system and describe the mature risk-based process management system. The author also determined for the mature risk-based management system in processes of procedural scheme with regard to the necessary human resources, which is verified by experts from practice. And a demonstration of the scheme of monitoring key risk indicators in relation to process indicators in the selected process. Part of the results of this work is also a description of the current state of the risk management approach of companies in the manufacturing industry in their processes. The definition of the mature risk-based management system in processes is verified by a case study in a company with this established system.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 57348
dc.date.submitted 2020-10-30


Files in this item

Files Size Format View Description
hrbackova_2021_teze.pdf 2.639Mb PDF View/Open
hrbáčková_2021_dp.pdf 3.231Mb PDF View/Open None
hrbáčková_2021_op.pdf 980.4Kb PDF View/Open None
hrbáčková_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account