Metodika pro zvýšení výkonnosti podpůrných procesů českých nemocnic

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metodika pro zvýšení výkonnosti podpůrných procesů českých nemocnic

Show simple item record

dc.contributor.author Kovalová, Michaela
dc.date.accessioned 2021-02-04T13:25:24Z
dc.date.available 2021-02-04T13:25:24Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-981-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45989
dc.description.abstract Teze disertační práce jsou zaměřeny na nejdůležitější části výzkumu, který se zabýval využitím prvků procesního řízení v českých nemocnicích s cílem vytvořit metodiku implementace BPM do českých nemocnic a tím podpořit zvyšování výkonnosti jednotlivých procesů i nemocnice jako celku. V první části práce je provedena literární rešerše rozebírající současný stav problematiky Business Process Managementu a také data ze zdravotnických ročenek. Dále teze popisují stanovené cíle, průběh výzkumného záměru a výsledky. V neposlední řadě je uveden přínos pro vědu a praxi. Hlavním cílem práce bylo vytvořit metodický postup implementace BPM pro české nemocnice, který by měl zajistit jejich efektivní řízení a tím přímo i nepřímo zvyšovat výkonnost interních procesů i celých nemocnic.
dc.format 44
dc.format.extent 160
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject proces cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject zlepšování procesů cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject process en
dc.subject business process management en
dc.subject efficiency en
dc.subject process improvement en
dc.subject hospital en
dc.subject healthcare en
dc.title Metodika pro zvýšení výkonnosti podpůrných procesů českých nemocnic cs
dc.title.alternative Methodology for performance improvement en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Švecová, Lenka
dc.contributor.referee Závadský, Ján
dc.date.accepted 2021-01-27
dc.description.abstract-translated The dissertation theses are focused on the most important parts of the research, which dealt with the use of process management elements in Czech hospitals in order to create a methodology for implementing BPM in Czech hospitals and thus support increasing the efficiency of individual processes and the hospital as a whole organization. In the first part of the work, a literature research is performed analyzing the current state of Business Process Management and data from medical yearbooks. Furthermore, theses describe the set goals, the course of the research plan and the results. Last but not least, the benefits for science and practice are presented. The main goal of the work was to create a methodological procedure of the BPM implementation procedure for Czech hospitals, which should ensure their effective management and thus directly and indirectly increase the performance of internal processes and entire hospitals.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 57349
dc.date.submitted 2020-10-30


Files in this item

Files Size Format View Description
kovalova_2021_teze.pdf 2.022Mb PDF View/Open
kovalová_2021_dp.pdf 4.917Mb PDF View/Open None
kovalová_2021_op.pdf 169.5Kb PDF View/Open None
kovalová_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account