Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech

Show simple item record

dc.contributor.author Homola, David
dc.date.accessioned 2021-02-04T13:25:25Z
dc.date.available 2021-02-04T13:25:25Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-985-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45993
dc.description.abstract Disertační práce "Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech" se zabývá kvalitou účetních informací, které jsou svým uživatelům prezentovány ve formě účetní závěrky. Hlavním cílem práce je navrhnout přístup umožňující predikci výskytu nesprávností v účetní závěrce předkládané společnostmi s cílem maximalizovat užitečnost těchto informací pro rozhodovací proces uživatelů. Tento přístup by měl pomoci všem typům možných uživatelů při hodnocení spolehlivosti informací prezentovaných v účetní závěrce a pomoci jim vyhnout se nesprávným rozhodnutím učiněným na základě nespolehlivých údajů. Tato práce by měla přispět k již existujícím přístupům zaměřeným na předpovídání vzniku nesprávností díky zcela novému přístupu k měření, který není závislý čistě na finančních proměnných. Informace získané při podrobné literární rešerši existující literatury na toto téma, které jsou dále posíleny výsledky kvalitativního výzkumu prováděného s jednotlivými uživateli účetních informací, jsou využity k návrhu kvantitativního výzkumu mezi ziskovými organizacemi působícími v České republice. Data získaná kvantitativním výzkumem jsou analyzována s využitím statistických metod. Na základě výsledků je zkonstruován prediktivní model, který umožňuje předpovědět pravděpodobnost výskytu nesprávností pro společnosti působící v České republice.
dc.format 46
dc.format.extent 112
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nesprávnost cs
dc.subject účetní informace cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject predikční model cs
dc.subject misstatement en
dc.subject accounting information en
dc.subject financial statements en
dc.subject the prediction model en
dc.title Predikce vzniku nesprávností v účetních výkazech cs
dc.title.alternative Predicting the occurrence of misstatements in financial statements en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.contributor.referee Strouhal, Jiří
dc.date.accepted 2021-01-27
dc.description.abstract-translated The dissertation titled "Predicting the occurrence of misstatements in financial statements" deals with the quality of accounting information, which is presented to its users in the form of the financial statements. The thesis's main aim is to propose an approach for prediction of misstatement occurrence in financial statements presented by companies to maximise the usefulness of this information for the decision-making process of its users. This approach should help all types of possible users evaluate the reliability of information presented in financial statements and help them avoid incorrect decisions made based on unreliable data. This work should contribute to existing approaches focusing on the occurrence of the misstatements with a completely new approach to measurement, which is not purely dependent on financial variables. The information obtained during a detailed literature review of existing literature, which is further enhanced by the results of qualitative research conducted with individual users, is used to propose quantitative research between pro-profit organisations operating in the Czech Republic. Data obtained through quantitative research is analysed using statistical methods. The results of the analysis are used to construct a predictive model, which enables the prediction of misstatements' occurrence for companies operating in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 57355
dc.date.submitted 2020-10-30


Files in this item

Files Size Format View Description
homola_2021_teze.pdf 2.041Mb PDF View/Open
homola_2021_dp.pdf 696.7Kb PDF View/Open None
homola_2021_op.pdf 124.7Kb PDF View/Open None
homola_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account