Dysfunkční rodina jako jeden příčinných faktorů vzniku kriminality dětí a mládeže z hlediska práce policisty ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dysfunkční rodina jako jeden příčinných faktorů vzniku kriminality dětí a mládeže z hlediska práce policisty ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Johanis, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:50:27Z
dc.date.available 2010-07-15T22:50:27Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4621
dc.description.abstract Podíl mládeže na kriminalitě z pohledu statistických údajů není zanedbatelný. Tato skutečnost nutí příslušné státní i nestátní subjekty k součinnosti v rámci komplexního programu sociální prevence a prevence kriminality, aby ochrana dětí a mládeže před výskytem sociálně patologických jevů byla efektivní. Růst kriminality nelze zastavit pouze represivním opatřením vůči pachatelům, ale také přes organizačně propracovanou, cílevědomou a dostatečně finančně zabezpečenou koncepci prevence kriminality mládeže, kdy její realizaci musí provádět odborně vzdělaní a připravení pracovníci zainteresovaných institucí. Je zde poté předpoklad, že bude-li na děti a mládež včas dostatečným a vhodným způsobem působeno kvalitním programem preventivního charakteru, tak v době, kdy budou nuceni řešit náročné životní situace, upustí alespoň část z nich od kriminogenního jednání. Bakalářská práce vymezuje systém prevence kriminality v České republice. Zabývá se rovněž vlivem funkčnosti rodiny na kriminalitu dětí a mládeže. Jedna z kapitol předkládá také projekty a činnosti Policie ČR v oblasti prevence. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 345476 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Delikvence cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject policie cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject Delinquency en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject education en
dc.subject police en
dc.subject prevention of criminality en
dc.subject criminal responsibility en
dc.title Dysfunkční rodina jako jeden příčinných faktorů vzniku kriminality dětí a mládeže z hlediska práce policisty ČR cs
dc.title.alternative The dysfunctional family as one of the causes for the for child and youth crime from the point of view of officers of the Police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The relatively high statistical deliquency rate of juvenile impels eligible public as well as non-governmental organizations to cooperate in complex deliquency and social prevention programs to ensure that juvenile social pathology protection would be effective. To diminish the deliquency growth rate is not possible only by offender's repression but also by well-organized, goal-focused and well financially secured juvenile deliquency prevention programs realized by well educated and prepared workers of interested institutions. It is presumed that by early and appropriate influencing juvenile by profound preventive program in the time when they have to resolve high demanding life situations, will lead at least part of them to refuse criminal way of behavior. This bachelor work is limited to a system of juvenile deliquency prevention at Czech Republic. It also deals with impact of family functionality on juvenile deliquency. One chapter presents the deliquency preventive activity and projects of the Police of Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006283
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
johanis_2007_bp.pdfBlocked 337.3Kb PDF View/Open
johanis_2007_vp.doc 47.18Kb Microsoft Word View/Open
johanis_2007_op.png 41.57Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account