Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Halva, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T01:56:01Z
dc.date.available 2010-07-16T01:56:01Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4639
dc.description.abstract Moje bakalářská práce s názvem "Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu" je zaměřena na jeden z nejzávažnějších výchovných pro-blémů, které se ve výchovných ústavech vyskytují - to jest problém útěkovosti chovanců. Cílem teoretické části práce je seznámení se základními fakty a informacemi vztahují-cími se k vlastnímu tématu práce, tedy s problémy ve výchově se zaměřením na etopedii, strukturou školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s historií a kulturou romského etnika a interkulturní výchovou a vzděláváním. V aplikační části práce bylo cílem provést sociologický výzkum týkající se útěkovosti chovanců výchovných ústavů v okrese Znojmo, vyhodnocení tohoto výzkumu a nástinu možností zlepšení stávající situace. V obou částech byla použita metoda obsahové analýzy prostudované literatury a získa-ných dokumentů z výchovných ústavů uvedeného okresu. První část práce je rozdělena do pěti kapitol: 1) Výchova jako atribut socializace člově-ka; 2) struktura a organizace školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; 3) Etopedie - jeden z oborů speciální pedagogiky; 4) Pohled do historie, kultury a zvyků rom-ského etnika; 5) Interkulturní výchova a vzdělávání. V druhé části práce se zabývám popi-sem výchovných ústavů, kde byl proveden výzkum, stanovením hypotéz, vlastním sociolo-gickým výzkumem, jeho statistickým rozborem a jeho výsledky a závěry. Vyhodnocením této aplikační části byly potvrzeny stanovené hypotézy: a) útěkovost chlapců ve výchovných ústavech okresu Znojmo velkého typu je větší než u malého typu; b) útěkovost dívek je menší než útěkovost chlapců; c) útěkovost je větší v ústavech, kde je menší počet pedagogických pracovníků na určitý počet chovanců. Závěr patří zamyšlení nad možnostmi snížení tohoto sociálně patologického jevu. cs
dc.format 133 s. cs
dc.format.extent 836757 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Etnikum cs
dc.subject Etopedie cs
dc.subject Integrace cs
dc.subject Intolerance cs
dc.subject Majorita cs
dc.subject Minorita cs
dc.subject Rasismus cs
dc.subject Resocializace cs
dc.subject Romové cs
dc.subject Útěkovost cs
dc.subject Výchovné zařízení cs
dc.subject ústav cs
dc.subject Xenofobie cs
dc.subject Ethnic group en
dc.subject Ethopedy en
dc.subject Integration en
dc.subject Intolerance en
dc.subject Majority en
dc.subject Minority en
dc.subject Racism en
dc.subject racialism en
dc.subject Re-socialization en
dc.subject Romany en
dc.subject Escape rate en
dc.subject Educational institution en
dc.subject Xenophobia en
dc.title Prostředky výchovy a vzdělávání romských žáků v podmínkách výchovného ústavu cs
dc.title.alternative Means of Upbringing and Educating Romany Pupils in the Conditions of Educational Institution en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub cs
dc.date.accepted 2007-06-22 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor's degree dissertation "Means of Upbringing and Educating Romany Pupils in the Conditions of Educational Institution" deals with one of the graves educational and childrearing related issues that occur in educational and child-rearing institutions, i.e. the issue of escapes. The theoretical part of the work outlines the basic facts and information related to the topic in question, i.e. problems of education with a special focus on ethopedy, structure of the instituion where the institutional and protective educational and chil-rearing services are provided, the history of the Romany ethnic group and inter-cultural education. The practical part of the work contains a sociological survey of the rate of escapes of the inmates of the educational institutions in the Znojmo District, an assessmant of this research and an outline of possible ways to improve the current situation. Both parts of the dissertation use the method of the contents analysis of the works con-sulted as well as internal documents obtained from the child-rearing institutions located in the above mentioned district. The first part of the work is divided into five chapters: 1) Bringing up children as an attribute of the socialization of humans; 2) The structure and organization of institutions where the institutional or protective child-rearing care and educational services are provi-ded; 3) Ethopedy - one of the branches of special pedagogy; 4) A glimpse at the history, culture and habits of the Romany ethnic group; 5) Inter-cultural education. The practical part of the work deals with a description of child-rearing institutions where the research took place; it also contains hypotheses, the sociological research itself, a statistical analysis of this research, its outcomes and conclusions. The assessment carried out in the practical part of the dissertation has verified these hypotheses: a) the rate of escapes of boys is higher in larger institutions than is the case with smaller ones, in the given area; b) the rate of escapes of girls is lower than that of boys, and c)the escape rate increases as the number of educational staff per a certain num-ber of inmates decreases. The conslusion gives us a chance to think about possible ways to eliminate this socially pathological phenomenon. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6657
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
halva_2007_bp.pdf 817.1Kb PDF View/Open
halva_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
halva_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account