Aktivizace seniorů s demencí prizmatem pracovníků domova se zvláštním režimem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizace seniorů s demencí prizmatem pracovníků domova se zvláštním režimem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hanková, Magdalena
dc.contributor.author Pokladníková, Zuzana
dc.date.accessioned 2021-07-26T07:17:32Z
dc.date.available 2021-07-26T07:17:32Z
dc.date.issued 2021-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/46647
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů s demencí prizmatem pracovníků domova se zvláštním režimem. Teoretická část se zaměřuje na stárnutí a stáří, charakteristiku osob s demencí a aktivizaci seniorů s demencí v rámci domova se zvláštním režimem. V první kapitole se práce zaměřuje na pojem stárnutí, stáří a jeho periodizaci, koncept aktivního stárnutí jako prediktor kvality života u seniorů. V druhé části vymezujeme charakteristiku osob s demencí, popisujeme etiologii a základní symptomy demencí, diagnostiku, klasifikaci a léčbu demence a charakteristiku vybraných druhů demence. Třetí kapitola se zaměřuje na aktivizaci seniorů s demencí v rámci domova se zvláštním režimem, popisujeme charakteristiku pobytové služby domova pro seniory se zvláštním režimem, volný čas a jeho funkce zaměřené na seniory s demencí a aktivizaci seniorů s demencí v podmínkách domova se zvláštním režimem. Praktická část je zaměřena na bázi kvalitativního výzkumu, ten si klade za cíl zjistit a popsat, jakým způsobem dle aktivizačních pracovníků probíhá aktivizace seniorů s demencí ve vybraném domově se zvláštním režimem. Data získaná skrze polostrukturovaná interview byla analyzována pomocí dílčích postupů zakotvené teorie.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivizace cs
dc.subject aktivizační pracovník cs
dc.subject demence cs
dc.subject domov pro seniory se zvláštním režimem cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject activation en
dc.subject activation worker en
dc.subject dementia en
dc.subject home for seniors with a special regime en
dc.subject qualitative research en
dc.subject senior en
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.title Aktivizace seniorů s demencí prizmatem pracovníků domova se zvláštním režimem
dc.title.alternative Activation of Seniors with Dementia from the Point of View of Staff in Homes with a Special Regime
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2021-05-31
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the issue of activation of seniors with dementia through the prism of the workers of a home with a special regime. The theoretical part focuses on aging and old age, the characteristics of people with dementia and the activation of seniors with dementia in a home with a special regime. In the first chapter, the work focuses on the concept of aging, old age and its periodization and the concept of active aging as a predictor of quality of life of seniors. In the second part we define the characteristics of people with dementia, we describe the etiology and basic symptoms of dementia, the diagnosis, classification and treatment of dementia and the characteristics of selected types of dementia. The third chapter focuses on the activation of seniors with dementia within a home with a special regime, we describe the characteristics of the residential service in a home for seniors with a special regime, free time and its functions focused on seniors with dementia and activation of seniors with dementia in the conditions of a home with a special regime. The practical part is focused on the qualitative research, which aims to find out and describe how, according to the activation workers, the activation of seniors with dementia takes place in a selected home with a special regime. The data obtained through semi-structured interviews were analyzed using partial procedures of grounded theory.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 58565
dc.date.submitted 2021-04-30


Files in this item

Files Size Format View Description
pokladníková_2021_dp.pdf 2.383Mb PDF View/Open None
pokladníková_2021_op.docx 18.89Kb Unknown View/Open None
pokladníková_2021_vp.docx 20.19Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account