Verbální a neverbální bezprostřednost učitele ve vztahu k žákovskému učení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Verbální a neverbální bezprostřednost učitele ve vztahu k žákovskému učení

Show simple item record

dc.contributor.author Matušů, Renáta
dc.date.accessioned 2021-09-14T13:00:22Z
dc.date.available 2021-09-14T13:00:22Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-024-8 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/49761
dc.description.abstract Disertační práce je věnována konceptu interpersonální bezprostřednosti učitele, který je považován za významný prostředek posilování percipovaného učení žáků. Uvedená problematika je nejprve specifikována z hlediska širších souvislostí představujících vztahovou rovinu, v jejímž rámci se uskutečňují zásadní procesy interakce a komunikace mezi učitelem a žákem. V navazující části je pozornost věnována učiteli, jenž svými předpoklady uvedené procesy iniciuje a udává jejich směr i kvalitu. V této souvislosti se dostává do středu zájmu vymezení a uvedení teoretického zázemí konceptu interpersonální bezprostřednosti učitele. Celou teoretickou část uzavírá problematika percipovaného žákovského učení, jež se zejména v zahraničních výzkumech dostává do spojitosti s interpersonální bezprostředností učitelem. Předmětem empirické části je kvantitativní výzkumné šetření. Cílem bylo blíže prozkoumat vztah interpersonální bezprostřednosti učitele s percipovaným učením žáků a analyzovat souvislosti obou jevů s vlastnostmi žáků a učitelů. Výzkum byl orientován do prostředí druhého stupně základních škol, kde byla získána data od 868 žáků a 40 učitelů 6. - 9. tříd. Analýzy dat přinesly několik význačných zjištění, jež jsou diskutována v poslední části disertační práce.
dc.format 37 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezprostřednost učitele cs
dc.subject percipované učení cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject výuková komunikace cs
dc.subject teacher immediacy en
dc.subject perceived learning en
dc.subject teacher en
dc.subject student en
dc.subject instructional communication en
dc.title Verbální a neverbální bezprostřednost učitele ve vztahu k žákovskému učení
dc.title.alternative Verbal and Nonverbal Teacher Immediacy in Relation to Students' Learning
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.contributor.referee Kosová, Beata
dc.date.accepted 2021-08-26
dc.description.abstract-translated The dissertation is devoted to the concept of interpersonal teacher immediacy, which is considered an important means of strengthening the perceived learning of students. This issue is first specified in terms of broader contexts representing the relationship level, in which the fundamental processes of interaction and communication between teacher and student take place. In the following section, attention is paid to the teacher, who with their assumptions initiates the mentioned processes and indicates their direction and quality. In this context, the definition and introduction of the theoretical background of the concept of teacher interpersonal immediacy come to the fore. The theoretical section concludes with the issue of perceived student learning, which, especially in foreign research, comes into connection with interpersonal immediacy by the teacher. The subject of the empirical section is a quantitative research survey. The aim was to examine in more detail the relationship between the interpersonal immediacy of the teacher and the perceived learning of pupils and to analyse the connection between the two phenomena with the characteristics of pupils and teachers. The research was focused on the higher levels in primary schools, where data was obtained from 868 pupils and 40 teachers from the sixth to ninth grades. Data analyses yielded several significant findings, which are discussed in the last section of this dissertation.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 59958
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2021-06-15


Files in this item

Files Size Format View
Matusu_teze_2021.pdf 2.442Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account