Násilí jako společenský fenomén - vývoj a příčiny násilné kriminality

DSpace Repository

Language: English čeština 

Násilí jako společenský fenomén - vývoj a příčiny násilné kriminality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Macháň, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:24:58Z
dc.date.available 2010-07-16T08:24:58Z
dc.date.issued 2008-04-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4985
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zejména tématem násilí, kdy první kapitola se věnuje pojmu násilí a různými vybranými teoriemi násilí popisujícími jeho příčiny, formy a význam ve společnosti. Druhá kapitola mapuje vývoj násilné trestné činnosti v ČR v letech 1989 až 2007. Samostatně pak uvádí i vývoj násilné trestné činnosti v zemích EU zejména z důvodu možného srovnání. Třetí kapitola se zaměřuje už konkrétněji na násilnou trestnou činnost páchanou mládeží a to jak v ČR, tak i v zahraničí (země EU) opět zejména z pohledu možného srovnání. Čtvrtá kapitola popisuje a vymezuje hlavní faktory ovlivňující páchání násilné trestné činnosti včetně jejich možného rozdělení do jednotících dílčích celků. Závěr práce pak hodnotí naplnění cílů a potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 1190666 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Násilí cs
dc.subject agrese cs
dc.subject násilná trestná činnost cs
dc.subject mládež cs
dc.subject Violence en
dc.subject aggression en
dc.subject violent crime en
dc.subject juvenils en
dc.title Násilí jako společenský fenomén - vývoj a příčiny násilné kriminality cs
dc.title.alternative Violence as social phenomenon - development and cause of a violent crime en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefánik, Ondrej
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor's work is concerned with the topic of violence. The first chapter defines the word violence and various chosen theories of violence that describe its reasons, forms and importance in the society. The second chapter does the survey of violent criminality in the Czech Republic throughout years 1989 till 2007. Then separately also shows the developement of criminality in EU countries, especially for the reason of any possible confrontation. The third chapter is deeply focused on violent criminality commited by teenagers in both the Czech republic and abroad (EU countries), again especially for the reason of any possible controntation. The fourth chapter describes and defines the main factors that influence commiting of a violent criminality including their possible split into the individual parts. The end of this work evaluates the fulfilment of goals and confirms or refuses the defined hypotheses. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009279
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject násilná kriminalita cs
local.subject jevy sociálně patologické cs
local.subject violent crimes en
local.subject deviant behavior en


Files in this item

Files Size Format View
macháň_2008_bp.pdfBlocked 1.135Mb PDF View/Open
macháň_2008_vp.doc 173.2Kb Microsoft Word View/Open
macháň_2008_op.doc 87.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account