Factors affecting the functional properties of processed cheeses

DSpace Repository

Language: English čeština 

Factors affecting the functional properties of processed cheeses

Show simple item record

dc.contributor.author Salek, Richardos Nikolaos
dc.date.accessioned 2021-10-20T06:50:29Z
dc.date.available 2021-10-20T06:50:29Z
dc.date.issued 2021-10-20
dc.identifier.isbn 978-80-7678-013-2 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50073
dc.description.abstract The scope of the current work was to explain the importance of emulsifying salts, natural cheese (type and maturity degree) and selected technological properties during processed cheese production. Firstly, principles of emulsifying salts action in the system or processed cheese were described. The work was focused on phosphate- and citrate-based emulsifying salts. The role of solely applied phosphates and citrate (sodium salts) also was discussed. Additionally, more complicated systems consisted of binary and ternary mixtures of phosphate and/or citrate emulsifying salts were also described. Moreover, in the habilitation thesis are described basic/general natural cheese-making processing steps. In addition, selected natural cheese varieties (Edam, Mozzarella, Swiss-type, Cheddar and white brined cheeses, respectively), specific producing steps and their typical characteristics are presented, since these varieties are among the most applicable cheese types during the industrial production of processed cheese. Furthermore, the impact of natural cheese maturity degree (or in other words its intact casein content) on the resultant processed cheese properties (mainly textural and rheological characteristics) is also mentioned. On the whole, the effect of divergent cheese varieties on the above-mentioned properties of processed cheese is also described. Furthermore, the impact of selected target processing parameters (dry matter content, fat in dry matter content) and specific technological characteristics (melting temperature, holding time, speed of agitation) on processed cheese properties was discussed. On the whole, the habilitation thesis aimed to summarize the existing knowledge in the field of characteristics of raw materials for the production of processed cheeses, production technology of these products and factors influencing the consistency (a parameter described mainly by textural and rheological properties) of processed cheeses. Based on the results of the current thesis, it is possible to provide a more comprehensive point of view of the importance of the composition of a mixture of raw ingredients (including natural cheese, emulsifying salts – phosphates and/or citrates) and processing parameters in influencing the textural and rheological properties of processed cheeses. en
dc.format 86 cs
dc.format.extent 86 en
dc.language.iso en en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Natural cheese; processed cheese; processed cheese sauce; emulsifying salts; maturity degree; storage. en
dc.subject Přírodní sýr; tavený sýr; tavená sýrová omáčka; tavící soli; procesní parametry; stupeň zralosti; skladování. en
dc.title Factors affecting the functional properties of processed cheeses en
dc.title.alternative Faktory ovlivňující funkční vlastnosti tavených sýrů en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2021-09-29
dc.description.abstract-translated Záměrem této práce bylo vysvětlit význam tavicích solí, přírodního sýra (druh a stupeň zralosti) a vybraných technologických parametrů při výrobě taveného sýra. Byly popsány principy působení tavicích solí ať již v modelovém systému mléka, tak v reálné matrici taveného sýra. Práce byla cílena na tavicí soli na bázi fosforečnanů a citronanů. Diskutována byla také role samostatně aplikovaných sodných solí fosforečnanů a citronanů. Dále byly popsány složitější systémy sestávající z binárních a ternárních směsí fosforečnanových a/nebo citronanových tavicích solí. V habilitační práci jsou dále popsány obecné kroky výroby přírodního sýra. Kromě toho byly v textu představeny vybrané druhy přírodních sýrů (konkrétně Edam, Mozzarella, sýr švýcarského typu, čedar a bílé sýry zrající v solném nálevu), specifické kroky výroby a jejich typické vlastnosti. Dále byl zmíněn dopad stupně zralosti přírodního sýra, nebo jinými slovy obsahu intaktního kaseinu, na výsledné vlastnosti taveného sýra (zejména texturní a reologické vlastnosti). Byl také popsán vliv odlišných druhů sýrů na výše uvedené vlastnosti taveného sýra. Dále byl diskutován vliv vybraných cílových procesních parametrů (obsah sušiny, obsah tuku v sušině) a specifické technologické charakteristiky (teplota tavení, doba výdrže tavicí teploty a rychlost míchání taveniny v průběhu tavicího procesu) na vlastnosti taveného sýra. Habilitační práce jako celek měla za cíl shrnout dosavadní znalosti v oblasti charakteristiky surovin, technologie výroby a faktorů ovlivňujících konzistenci tavených sýrů (parametr popsaný zejména texturními a reologickými vlastnostmi). Výsledky této práce poskytují komplexnější pohled na důležitost složení směsí surovin (včetně přírodního sýra, výběru tavicích solí  fosforečnanů a/nebo citronanů) a procesních parametrů, tedy faktorů, které mohou následně významně ovlivnit texturní a reologické vlastností konečných výrobků, tavených sýrů. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin en
dc.date.submitted 2021-05-12


Files in this item

Files Size Format View
salek_2021_teze.pdf 1.368Mb PDF View/Open
salek_2021_hp.pdf 49.47Mb PDF View/Open
Salek_posudek_Kouřimská.pdfBlocked 270.5Kb PDF View/Open
Salek_posudek_Nedomová.pdfBlocked 228.7Kb PDF View/Open
Salek_posudek_Samková.pdfBlocked 233.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account