Psychologie hasičů a jejich příprava

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychologie hasičů a jejich příprava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav cs
dc.contributor.author Blaško, Vladimír cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:37:21Z
dc.date.available 2010-07-13T12:37:21Z
dc.date.issued 2005-12-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/503
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabýval dvěmi hypotézami: Psychologická služba HZS ČR je na velmi dobré úrovni a plní náležitosti stanovené v právních předpisech a hasiči jsou během zásahu vystaveni zátěži a náporu na psychiku. V první kapitole jsem rozebral historii vzniku psychologické služby HZS ČR a její činnost: zajišťovat posttraumatickou péči, zpracovávat podklady a pomáhat obětem mimořádných událostí. Dále jsem rozepsal obecné faktory záchrany osob, jako jsou strach a chování člověka v krizi, postoj a chování záchranáře. Nakonec druhé kapitoly jsem popsal výcvik hasičů. Ve třetí kapitole jsem popsal psychické nebezpečí, které hrozí hasičům u zásahu a uvedl jsem několik příkladů stresujících situací. V závěru této práce jsem potvrdil mi podařilo potvrdit obě stanovené hypotézy: Psychologická služba HZS ČR je ne velmi dobré úrovni a plní náležitosti stanovené v zákoně a hasiči u zásahu jsou skutečně vystaveni velké zátěži a psychickému náporu. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 253543 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Psychologie cs
dc.subject hasiči cs
dc.subject záchrana cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject Psychology en
dc.subject firemen en
dc.subject saving en
dc.subject danger en
dc.title Psychologie hasičů a jejich příprava cs
dc.title.alternative Psychology of firemen and their preparation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated I was dealing with two hypothesises in my bachelor thesis: The psychological service of HZS ČR is on a very good level it fulfils the necessities set by the legislation and during the action, firemen are exposed to stress and upsurge of mind. I analysed the history of psychological service establishment at HZS ČR and its activity in the first chapter: to ensure posttraumatic care, to process data and to help the victims of extraordinary events. Further on, I itemised general factors of saving people, such as fear and the behaviour of a man in crisis, attitude and behaviour of a rescurer. At the end of Chapter two, I described training of firemen. I described psychical danger that firemen are exposed to firemen during the action and I mentioned some exsamples of stressful situations in Chapter three. In the conclusion of this thesis I successfully proved both the set hypothesises: Psychological service of HZS ČR is on a very good level and it fulfils the necessities set by legislation and firemen are really exposed to big stress and psychical upsurge. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2316
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
blaško_2006_bp.pdf 247.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account