Názory učitelů mateřských škol na individuální vzdělávání v rodinném prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Názory učitelů mateřských škol na individuální vzdělávání v rodinném prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykoukalová, Jana
dc.contributor.author Fuksová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:43Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:43Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51455
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou individuálního vzdělávání v rodinném prostředí. Jejím cílem je analyzovat problematiku individuálního vzdělávání a zjistit názory učitelů mateřských škol na individuální vzdělávání v rodinném prostředí. Teoretická část se věnuje terminologickým objasněním pojmu individuální vzdělávání a jeho současným stavem, vnějším a vnitřním pohledem rodičů a společnosti na individuální vzdělávání a v závěru popisuje vzájemnou spolupráci školy a rodiny. Výzkumná část je zaměřena na představení výsledků kvalitativně orientovaného výzkumu realizovaného prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s učiteli mateřských škol. Tato část zahrnuje výzkumnou strategii a techniku sběru dat, popis výzkumného souboru, průběh výzkumného šetření, následně zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Výsledky výzkumu poukazují na to, že se učitelé k individuálnímu vzdělávání staví převážně pozitivně. Podle učitelů má tento způsob vzdělávání řadu výhod i nevýhod. Učitelé považují jako největší výhodu individuální přístup rodičů k dítěti a velkou nevýhodu vidí v nedostatku sociálního kontaktu s ostatními dětmi. Podle učitelů je důležité, aby rodiče kvalitně a zodpovědně vzdělávali své dítě, udržovali kontakt s ostatními dětmi a spolupracovali s učiteli mateřských škol.
dc.format 57 s. (102 639 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject individuální vzdělávání cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject spolupráce školy a rodiny cs
dc.subject individual education en
dc.subject family environment en
dc.subject school and family cooperation en
dc.title Názory učitelů mateřských škol na individuální vzdělávání v rodinném prostředí
dc.title.alternative Opinions of kindergarten teachers on individual education in a family environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Renáta
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of individual education in the family environment. Its aim is to analyze the issue of individual education and to find out the opinions of kindergarten teachers on individual education in the family environment. The theoretical part deals with terminological clarification of the concept of individual education and its current state, the external and internal view of parents and society on individual education, and in the conclusion describes the mutual cooperation of the school and the family. The research part is focused on presenting the results of qualitatively oriented research carried out through semi-structured interviews with kindergarten teachers. This part includes the research strategy and technique of data collection, the description of the research set, the course of the research survey, then the data processing and interpretation of the obtained results. The results of the research show that teachers are predominantly positive about individual education. According to teachers, this method of education has a number of advantages and disadvantages. Teachers consider the individual approach of parents to the child to be the greatest advantage and see a big disadvantage in the lack of social contact with other children. According to teachers, it is important for parents to educate their child in a high-quality and responsible way, maintain contact with other children and cooperate with kindergarten teachers.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-program Preschool Teacher Training en
dc.identifier.stag 60178
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
fuksová_2022_dp.pdf 1.103Mb PDF View/Open None
fuksová_2022_op.pdf 360.8Kb PDF View/Open None
fuksová_2022_vp.pdf 343.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account