The Suffix "-ly" with the Adverbial As

DSpace Repository

Language: English čeština 

The Suffix "-ly" with the Adverbial As

Show simple item record

dc.contributor.advisor Masár Machová, Dagmar
dc.contributor.author Lisoňková, Ludmila
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.issued 2021-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51591
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přídavných jmen a příslovcí v anglickém jazyce. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou přídavných jmen a příslovcí jako slovních druhů, jejich sémantickými, morfologickými a syntaktickými vlastnostmi, hlavními rozdíly, podobnostmi a korelací mezi nimi, poté se práce zaměřuje na užití příslovečného sufixu -ly a výskyt nulové formy příslovcí, který nastává při vynechání sufixu -ly. Pomocí Korpusu současné americké angličtiny praktická část popisuje četnost a distribuci výskytu příslovečného sufixu -ly a nulové formy příslovcí v americké angličtině. Hlavním cílem práce je popsat míru četnosti a akceptovatelnosti vynechání příslovečného sufixu -ly v postverbální pozici a porovnat četnost výskytu s příslovci se sufixem -ly v americké angličtině.
dc.format 48 s. (81 694 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject přídavná jména cs
dc.subject příslovce cs
dc.subject sufix -ly cs
dc.subject americká angličtina cs
dc.subject COCA cs
dc.subject adjectives en
dc.subject adverbs en
dc.subject suffix -ly en
dc.subject American English en
dc.subject COCA en
dc.title The Suffix "-ly" with the Adverbial As
dc.title.alternative The Suffix "-ly" with the Adverbial As
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Parrott, Jeffrey Keith
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with an analysis of adjectives and adverbs in English. The thesis comprises a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the basic characteristics of adjectives and adverbs as parts of speech, their semantics, morphology, and syntax, the main differences, similarities, and correlations between them; then, the thesis focuses on the use of the adverbial suffix -ly, and the occurrence of zero-form adverbs when omitting the -ly suffix. Using the Corpus of Contemporary American English, the practical part describes the frequency and distribution of the adverbial suffix -ly and zero-form adverbs in American English. The main aim of this thesis is to describe the degree of occurrence and the acceptability of omitting the adverbial suffix -ly in post-verbal position and to compare the frequency of occurrence with adverbs with the suffix -ly in American English.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 62749
dc.date.submitted 2022-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
lisoňková_2022_dp.pdf 1.709Mb PDF View/Open None
lisoňková_2022_op.pdf 141.3Kb PDF View/Open None
lisoňková_2022_vp.pdf 280.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account