Marketingový plán Ranče Rajnochovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán Ranče Rajnochovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Káčerková, Eliška
dc.contributor.author Slezáčková, Gabriela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51774
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingovým plánem Ranče Rajnochovice. Práce je členěna na tři hlavní části. Teoretická část práce objasňuje pojmy vztahující se k problematice marketingu služeb, jeho vlastnostem, členěním a klasifikaci služeb. Dále se zabývá marketingovým mixem ve službách, kde se věnuje všem 7P. Zasahuje také do oblasti věnující se zásadám marketingové komunikace, jejím cílům, modelu, integraci a v neposlední řadě také jednotlivým nástrojům. Teorii zakončuje metodika práce, v níž je popsána zásadní problematika, stanoveny cíle práce, nastaveny metody výzkumu a její výzkumné otázky. Praktická část nejdříve představuje vybraný ranč, jeho vize, cíle a marketingový mix. Dále obsahuje SWOT analýzu, analýzu konkurence a odvětví. A poté vyhodnocuje odpovědi kvalitativního výzkumu, jehož výsledky zodpovídají výzkumné otázky práce, na základě kterých je poté v projektové části navrhnuto doporučení a řešení.
dc.format 116 s. (188 312 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix služeb cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Ranč Rajnochovice cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix of services en
dc.subject marketing communication en
dc.subject Ranch Rajnochovice en
dc.subject competition analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Marketingový plán Ranče Rajnochovice
dc.title.alternative The Marketing Plan of the Ranch Rajnochovice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the marketing plan of Ranch Rajnochovice. The work is divided into three main parts. The theoretical part of the thesis clarifies the concepts related to the issue of service marketing, its properties, classification and classification of services. He also deals with the marketing mix in services, where he deals with all 7Ps. It also intervenes in the area devoted to the principles of marketing communication, its goals, model, integration and, last but not least, individual tools. The theory ends with the methodology of the work, which describes the fundamental issues, sets the objectives of the work, sets research methods and its research questions. The practical part first presents the selected ranch, its vision, goals and marketing mix. It also contains a SWOT analysis, competition and industry analysis. And then it evaluates the answers of qualitative research, the results of which answer the research questions of the work, on the basis of which recommendations and solutions are then proposed in the project part.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62539
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2022-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
slezáčková_2022_dp.pdf 4.362Mb PDF View/Open None
slezáčková_2022_op.doc 115.5Kb Unknown View/Open None
slezáčková_2022_vp.pdf 140.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account