Prarodiče v roli rodičů předškoláků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prarodiče v roli rodičů předškoláků

Show simple item record

dc.contributor.author Plisková, Barbora
dc.date.accessioned 2022-10-05T08:54:37Z
dc.date.available 2022-10-05T08:54:37Z
dc.date.issued 2018-09-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-093-4 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52354
dc.description.abstract Tato disertační práce se věnuje tématu příbuzenské pěstounské péče, která v České republice stojí na okraji zájmu odborníků pedagogické komunity. Zaměřila jsem se na rodinné prostředí rodin, kde se prarodič dostává do role rodiče, a na pedagogické působení učitelů mateřských škol, které je rodinám určeno. Vycházela jsem z Böhnischovy koncepce výchovné pomoci ke zvládání života, která je zaměřena na sociálně znevýhodněné děti. Cílem disertační práce je rozšířit existující výzkum týkající se tématu prarodičů v roli rodičů a jejich rodičovství o systematickou a strukturovanou analýzu rodinného prostředí tohoto typu rodin, které se stává rámcem a sociální realitou výchovné pomoci učitelů mateřských škol. Pro naplnění cíle byl zvolen kvalitativní výzkumný design, přičemž první metodou byly hloubkové rozhovory s šesti prarodiči v roli rodičů, kteří pečují o děti předškolního věku, tedy konkrétně ve věku 5-6 let. Druhou metodou bylo interview s fokusovou skupinou zahrnující tři sociální pracovnice a psycholožku. Hloubkové rozhovory s devíti učitelkami, které se chtěly účastnit výzkumu ve dvojicích, se pak staly třetí metodou výzkumného projektu. Výzkumná zjištění ukazují, že prarodiče jsou klíčovými aktéry rodinného prostředí. Kvůli pokročilejšímu věku prarodičů, kteří jsou o dvě generace starší než jimi vychovávané děti, zdravotním problémům, traumatizaci a jiným aspektům má jejich rodičovství svá omezení. Právě zde se jako významný podpůrný prvek jeví role mateřské školy, především učitelek mateřských škol, jako dalších klíčových aktérů, kterým jejich profesní kompetence umožňují prarodičům a dětem výchovně pomoci. Pro vývoj, výchovu a vzdělávání je však důležité, aby vzniklo učící se společenství, jehož existence povede k posílení a zmocnění dětí i prarodičů, díky čemuž budou všichni schopni zvládat různé životní obtíže a prožívat život optimálně a co nejradostněji.
dc.format 36 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prarodiče v roli rodičů cs
dc.subject prarodiče pěstouni cs
dc.subject příbuzenská pěstounská péče cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject foster grandparents en
dc.subject foster grandparenting en
dc.subject foster care en
dc.subject professional learning community en
dc.title Prarodiče v roli rodičů předškoláků
dc.title.alternative Grandparents in a Parental Role with Grandchildren Preschoolers
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Čech, Tomáš
dc.contributor.referee Janík, Tomáš
dc.contributor.referee Syslová, Zora
dc.date.accepted 2022-08-19
dc.description.abstract-translated This dissertation focuses on kinship foster care, which has been on the periphery of interest of professionals in the educational community in the Czech Republic. I focused on the family environment of grandparents who take on the role of parents and the pedagogical assistance of kindergarten teachers towards families. I based my research on Böhnisch´s concept of educational assistance in managing life which concentrates on socially disadvantaged children. This dissertation aims to extend existing research on the topic of grandparents in the role of parents and their parenting by providing a systematic and structured analysis of the family environment in this type of family, which becomes the framework and social reality of the pedagogical assistance and educational support of kindergarten teachers. To accomplish the objective, a qualitative research design was chosen. The first method was in-depth interviews with six grandparents in the role of parents who take care of their preschool grandchildren, specifically those aged 5-6 years. The second method was interviews with a focus group comprising three social workers and a psychologist. In-depth interviews with nine female teachers who wanted to participate in the research in pairs then became the third method of the research project. The research findings show that grandparents are critical participants in the family environment. However, due to the advanced age of grandparents who are two generations older than the children they are raising, due to health problems, trauma, and other aspects, their parenting has its limitations. Here, the role of the kindergarten, especially kindergarten teachers, as other vital participants whose professional competencies enable them to help grandparents and children educationally, emerges as an essential supporting element. However, in order to achieve quality and effective development, upbringing and education, it is crucial to create a learning community whose existence will lead to the empowerment of children and grandparents.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 62937
dc.date.submitted 2022-06-15


Files in this item

Files Size Format View Description
plisková_2022_teze.pdf 2.256Mb PDF View/Open
plisková_2022_dp.pdf 2.631Mb PDF View/Open
plisková_2022_op.pdf 252.0Kb PDF View/Open None
plisková_2022_vp.pdf 36.32Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account