Vliv kognitivních faktorů na spotřebitelské vnímání spravedlivě stanovené ceny, loajální chování a nákupní záměr

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv kognitivních faktorů na spotřebitelské vnímání spravedlivě stanovené ceny, loajální chování a nákupní záměr

Show simple item record

dc.contributor.author Shaw, Sayanti
dc.date.accessioned 2023-05-23T09:02:07Z
dc.date.available 2023-05-23T09:02:07Z
dc.date.issued 2023-02-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-160-3 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52430
dc.description.abstract Spravedlivé ceny jsou standardním očekáváním ze strany spotřebitelů; zákazníci jsou obzvláště citliví na zvýšení ceny, kterou považují za nespravedlivou nebo nepřijatelnou. Jaké je vnímání spravedlivě stanovené ceny důležité rovněž pro marketéry a manažery, protože je spojeno s různými negativními a pozitivními výsledky, včetně ochoty cenu zaplatit, dále nákupními záměry, chováním při podávání stížností, chováním ovlivněným word-of-mouth, změnami chování, vztahovými postoji ke značkám a ziskovostí firmy. Marketéři a manažeři zapojení do obchodu, ve snaze zmírnit negativní důsledky, by se měli snažit porozumět faktorům, které vedou k tomu, jak je vnímána cenová nespravedlnosti. Vnímání cen jako spravedlivé podporuje nákupní záměry i loajální chování, zatímco vnímání cen jako nespravedlivé, snižuje nákupní záměry a loajální chování spotřebitelů. Pochopení příčin kognitivního myšlení, který formuje vnímání spravedlnosti, je důležité; mohlo by přispět ke zmírnění negativních důsledků vyvolaných vnímáním nespravedlnosti a posílit konkurenceschopnost společností. Tato disertační práce si kladla za cíl, zaplnit prázdnotu v existující literatuře zkoumáním jedinečného, neprobádaného, ale zásadního tématu, propojení mezi vnímáním spravedlivé ceny, behaviorální loajalitou, nákupním záměrem a kognitivní atribucí, spolu s kognitivními faktory. Hlavním cílem disertační práce je determinovat a rozšířit znalosti o vlivu kognitivních faktorů na atribuční tendence, percepce a reakce spotřebitelů. Právě proto se tato disertační práce pokouší - i) poskytnout další důkazy o vlivu kognitivních faktorů (styly myšlení a potřeba dokončení) na vnímání a reakce spotřebitelů z perspektivy atribuce; ii) rozšířit limity výzkumu spotřebitelů o stylech myšlení a potřebě dokončení; iii) lépe porozumět specifickému vlivu kognitivních faktorů na vnímání a reakce spotřebitelů; iv) dozvědět se více o povaze spotřebitelské atribuce, vnímání a procesu vytváření reakcí předpovídáním rozdílů na základě kognitivních proměnných.
dc.format 45 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vnímaní spravedlivě stanovené ceny cs
dc.subject kognitivní atributy cs
dc.subject styly myšlení cs
dc.subject potřeba jistoty v odpovědi cs
dc.subject růst cen cs
dc.subject kognitivní faktory cs
dc.subject loajální chování cs
dc.subject nákupní záměr cs
dc.subject Perceived price fairness en
dc.subject cognitive attribution en
dc.subject styles of thinking en
dc.subject need for closure en
dc.subject price increase en
dc.subject cognitive factors en
dc.subject behavioural loyalty en
dc.subject purchase intention en
dc.title Vliv kognitivních faktorů na spotřebitelské vnímání spravedlivě stanovené ceny, loajální chování a nákupní záměr
dc.title.alternative nfluence of Cognitive Factors on Consumers' Price Fairness Perceptions, Behavioural Loyalty, and Purchase Intention
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Cagáňová, Dagmar
dc.contributor.referee Klapalová, Alena
dc.date.accepted 2023-05-09
dc.description.abstract-translated Fair pricing is a standard expectation from consumers' side; they are particularly sensitive toward unacceptable/unfair price increases. Also, perceived price fairness is important to firms because it is connected with several negative as well as positive consequences, including willingness to pay, purchase intentions, complaint behaviour, viva voce, switching propensity, brand attitudes-relationships, along businesses' profit-earning ability. Marketers and managers involved in business-trade should endeavour to understand factors leading to price unfairness perceptions in an attempt to mitigate negative outcomes. Perceiving prices as fair promote purchase intention as well as behavioural loyalty, whereas perceiving prices as unfair reduce purchase intention and behavioural loyalty. Comprehension of the causal cognitive way that moulds perceptions of fairness is vital. It could abet mitigating negative consequences triggered by perceptions of unfairness and enhance the companies competing ability. This doctoral dissertation targeted to fill a void in extant literature by investigating a unique, unexplored but vital topic of interconnections among perceived price fairness, behavioural loyalty, buying intention, and cognitive attribution together with cognitive factors. The main objective of the doctoral thesis is to determine and expand the knowledge of the influence of cognitive factors on consumers' attributional tendencies, perceptions and reactions. Precisely, this dissertation attempts to - i) provide further evidence for the influence of cognitive factors (thinking styles and need for closure) on consumer perceptions and reactions from an attributional perspective; ii) extend the limited consumer research on thinking styles and need for closure; iii) better understand the specific influence cognitive factors have on consumer perceptions and reactions; iv) learn more about the nature of the consumer attribution, perception and reaction making process by predicting differences based on cognitive variables
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 65900
dc.date.submitted 2023-02-28


Files in this item

Files Size Format View
shaw_2023_teze.pdf 3.612Mb PDF View/Open
shaw_2023_dp.pdf 3.130Mb Unknown View/Open
shaw_2023_vp.pdf 685.0Kb PDF View/Open
shaw_2023_op.pdf 100.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account