Problematika informovanosti žen po operaci nádorového onemocnění prsu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika informovanosti žen po operaci nádorového onemocnění prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valentová, Markéta
dc.contributor.author Studená, Terezie
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:04:05Z
dc.date.available 2010-07-16T12:04:05Z
dc.date.issued 2008-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5451
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku informovanosti žen, které onemocněly nádorovým onemocněním prsu. V teoretické části práce se snažím podat základní informace o tomto onemocnění s důrazem na správnou edukační a ošetřovatelskou péči u postižených žen. Záměrem je také zmapování nejznámějších organizací a institucí na Moravě, která se snaží právě svojí činností pomáhat ženám i široké veřejnosti v oblasti prevence a zlepšení kvality života u zmiňovaného onemocnění. Za cíl a smysl praktické části práce si vytyčuji zjistit, jak kvalitně jsou české ženy, které pro-dělaly operaci nádorového onemocnění prsu, informovány o svém onemocnění, následných možnostech léčby, protetických pomůckách a v neposlední řadě také o organizacích, které se zabývají danou problematikou. Míru kvality informovanosti jsem zjišťovala formou dotazníkového šetření, které se přímo vztahuje k vytyčeným cílům a hypotézám kvantitativního výzkumu. Dotazníkový průzkum, jehož výzkum se opírá o statistické vyhodnocení, jsem prováděla ve spolupráci s několika nemocnicemi a ordinacemi onkologických lékařů v Olomouckém a Zlínském kraji. cs
dc.format 136 s., 18 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6929705 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Karcinom cs
dc.subject metastáza cs
dc.subject předoperační příprava cs
dc.subject pooperační příprava cs
dc.subject prědoperační edukace cs
dc.subject pooperační edukace cs
dc.subject protetické pomůcky cs
dc.subject epitézy cs
dc.subject organizace cs
dc.subject Carcinoma en
dc.subject metastasis en
dc.subject pre-operative preparation en
dc.subject post-operative preparation en
dc.subject pre-operative education en
dc.subject post-operative education en
dc.subject prosthetic aids en
dc.subject epithesa en
dc.subject organisation en
dc.title Problematika informovanosti žen po operaci nádorového onemocnění prsu cs
dc.title.alternative Problems of women's foreknowledge after operation of tumorous breast's illness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Karafiátová, Michaela
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated I focused my Bachelor thesis on the problematic of women's awareness, which grew sick with the breast cancer. In the theoretic part of the thesis I try to give a basic information about this illness with the accent on the right educated and care nursing by disease-ridden women. The aim is also to map more common organisations and institutions in Moravia, where the overall included public especially women can find informatition field of prevention and the improve-ment quality of life by mentioned illness. The main aim and purpose of the practical part of my bachelor thesis is determination what is the level of high-quality information for women who underwent operation of the breast cancer. How are they informed about their illness, about consequential possibilities of treatment, how they are informed about prosthetic aids and last but not least about the organisations which deal with said issue. I polled the quality's volume through the way of questionnaires which are related to said aids and to hypothesis of quantitatived research.The questionnaired survey is refered to the statisti-cal evaluation. I did colaboration with several hospitals and with the ordinations of oncologi-cal doctors from over the Olomouc region and the Zlín region. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8377
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade A
local.subject nádory prsu cs
local.subject informovanost cs
local.subject protetika cs
local.subject breast tumors en
local.subject awareness en
local.subject prosthetics en


Files in this item

Files Size Format View
studená_2008_bp.pdf 6.608Mb PDF View/Open
studená_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
studená_2008_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account