Příčiny sociálně patologických jevů u mladistvých a možnosti jejich resocializace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příčiny sociálně patologických jevů u mladistvých a možnosti jejich resocializace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav
dc.contributor.author Baráková, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:31:54Z
dc.date.available 2013-03-31T00:00:28Z
dc.date.issued 2008-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5505
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou příčin sociálně patologických jevů u mladistvých a možnostmi jejich resocializace. V teoretické části je nejprve vymezena oblast sociálních deviací a charakteristika těch, které jsou nejčastějšími projevy v chování mladistvých. Dále se práce zabývá etiologií sociálně patologických jevů v podobě sociálního prostředí, konkrétně rodiny, školy a společnosti. Poslední kapitola teoretické části se zabývá možnostmi resocializace mladistvých, pozornost je věnována činnosti sociálního kurátora, probační a mediační službě a středisku výchovné péče. Empirická část práce je zaměřena na ověření teoretických poznatků a východisek týkajících se vlivu sociálního prostředí na výskyt sociálně patologických jevů. Úvodní kapitola je věnována metodologii výzkumného šetření a dále jsou prezentovány výsledky zjištěné u nedelikventních a delikventních respondentů. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 622262 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.03.2013
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject patologické závislosti cs
dc.subject probační a mediační služba cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální deviace cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject šikana cs
dc.subject škola cs
dc.subject společnost cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject Criminality en
dc.subject juvenile en
dc.subject pathological addict en
dc.subject probation and mediation service en
dc.subject resocialization en
dc.subject family en
dc.subject social deviation en
dc.subject socially pathological phenomena en
dc.subject bullying en
dc.subject school en
dc.subject society en
dc.subject playing truant en
dc.title Příčiny sociálně patologických jevů u mladistvých a možnosti jejich resocializace cs
dc.title.alternative Causes of socially pathological phenomena among young people and possibilities of their resocialization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated The thesis delas with problems and causes of socially pathological phenomena and possibilities of their resocialization. In the theoretical part, I have first concentrated on definite area of social deviation and characteristics which are the most frequent ones in behaviour of juvenile. Further the work deals with etiology of socially pathological phenomena according to social environment, individual families, school and society. The last chapter of theoretical part deals with possibilities of juvenileś resocialization, the attention has been paid to activities of curators, probation and mediation services and children care centres. Empirical part of work has oriented on proving of theoretical information and solution concerning the influence of social environment on occurrence of socially pathological phenomena. The introductory chapter deals with methodology of research examination and then the obtained results are presented for delinquens and nondelinquents respondents. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009221
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject sociální prostředí cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject social environment en
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
baráková_2008_dp.pdfBlocked 607.6Kb PDF View/Open
baráková_2008_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account