Probační program dle zákona č. 218/2003 Sb.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Probační program dle zákona č. 218/2003 Sb.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Auerová, Jaroslava
dc.contributor.author Landová, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:31:50Z
dc.date.available 2010-07-16T13:31:50Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5632
dc.description.abstract Pro současnou společnost je jedním ze závažných problémů delikvence dětí a mladistvých. Stát i nestátní instituce se snaží hledat příčiny tohoto jevu a eliminovat jeho důsledky. Ke snížení kriminality dětí směřují i nové trendy v trestní justici, především zavádění prvků restorativní justice do soudní praxe. Práce se zabývá problematikou delikvence mladistvých a možnostmi jejich resocializace v rámci probačních programů. Probační programy jsou novým výchovným opatřením, které je ze zákona možno uložit mladistvým, kteří se dopustili protiprávního jednání. Cílem práce je analýza a komparace tří probačních programů, které v současné době probíhají na území Královéhradeckého kraje. V teoretické části práce je nejprve věnována pozornost pojmu restorativní justice a jejímu vývoji u nás i v zahraničí. Dále se práce zabývá právním rámcem pro realizaci principů restorativní justice v českém právním řádu, především pak zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Teoretická část dále obsahuje kapitoly zabývající se systémem péče o delikventní mládež v České republice a vývojem trestné činnosti dětí a mladistvých. Klíčová je část věnovaná problematice probačních programů, systému jejich akreditace a jejich realizaci v praxi. Praktická část práce navazuje na teoretickou část a snaží se o naplnění stanoveného cíle, tedy o analýzu a srovnání tří zkoumaných probačních programů. Úvodní kapitola je věnována metodologii výzkumného šetření, dále jsou předloženy zjištění z tohoto šetření. Zkoumané probační programy jsou nejprve popsány, následuje jejich srovnání a hodnocení na základě vymezených kategorií. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 3924366 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject restorativní justice cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject delikvence dětí cs
dc.subject výchovné opatření cs
dc.subject probační program cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject restorative justice en
dc.subject criminality en
dc.subject juvenile delinquency en
dc.subject educational measure en
dc.subject probation program en
dc.subject resocialization en
dc.title Probační program dle zákona č. 218/2003 Sb. cs
dc.title.alternative Probation Program under Act No. 218/2003 Coll. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated Juvenile delinquency is one of the most painful problems of the current society. Both governmental and nongovernmental institutions try to find the causes of this problem and eliminate its consequences. There are also new trends within the criminal justice sphere that aim to reduce the juvenile delinquency - especially the introduction of elements of the restorative justice. The thesis deals with a problem of the juvenile delinquency and examines possibilities of resocialization of the delinquents within the probation programs. Probation programs are a new educational measure that may be imposed on the juveniles who have broken the law. The main goal of the thesis is to analyse and compare three probation programs that are currently running in the Hradec Králové district. Firstly, the theoretical part focuses on the term restorative justice and on the development of restorative justice both in the Czech Republic and abroad. Secondly, a legal framework for implementation of principles of restorative justice in the Czech law is discussed, particularly the law about judicature dealing with matters of juveniles. Theoretical part also contains chapters concerning a system of care about juvenile delinquents in the Czech Republic and outlines a development of criminality of the youth. Key part of the text is dedicated to problems of probation programs, system of their accreditation and their practical realization. Practical part of the thesis comes after the theoretical part and aims to fulfill the main goal that was set - i.e. the analysis of three examined probation programs. Introductory chapter deals with methodology of the research, then the findings of the research are presented. Examined probation programs are first of all described, after that follows their comparison and evaluation based on defined categories. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009201
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject kriminalita dětí cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject probace cs
local.subject child delinquency en
local.subject juvenile delinquency en
local.subject probation en


Files in this item

Files Size Format View
landová_2008_dp.pdfBlocked 3.742Mb PDF View/Open
landová_2008_vp.doc 79.22Kb Microsoft Word View/Open
landová_2008_op.jpg 453.2Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account