Rodina v kontextu historického vývoje. Současnost a perspektiva v 21. století

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina v kontextu historického vývoje. Současnost a perspektiva v 21. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Kahánek, Marek cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:05:52Z
dc.date.available 2010-07-13T13:05:52Z
dc.date.issued 2005-11-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/570
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na rodinu z hlediska její úlohy a funkce v kontextu historického vývoje. Zaměřuje se na biologické základy rodiny, její strukturu a hodnotovou orientaci. Stěžejní zájem je věnován rodině v české společnosti, především změnám po roce 1989. V tomto aspektu je rodina posuzována z hlediska sňatečnosti, porodnosti, rozvodovosti a sociální a ekonomické situace. Počátkem 90. let se česká rodina zařazuje mezi rodiny západoevropského typu se všemi důsledky v oblasti dělby práce, dvoukariérových manželství a mezigeneračních vztahů. Součástí práce jsou také východiska, typologie, vývoj a institucionální zajištění rodinné politiky v ČR. Závěr bakalářské práce je věnován perspektivě západní rodiny ve 21. století. cs
dc.format 55 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1342444 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject typologie rodin cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject manželství cs
dc.subject rozvody cs
dc.subject násilí v rodině cs
dc.subject rodinná politika cs
dc.subject Family en
dc.subject typologies of the family en
dc.subject birth rate en
dc.subject marriage en
dc.subject divorces en
dc.subject family violence en
dc.subject family policy en
dc.title Rodina v kontextu historického vývoje. Současnost a perspektiva v 21. století cs
dc.title.alternative Family in the context of historical development. The present situation and outlooks for the 21st century en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo cs
dc.date.accepted 2006-02-02 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis is aimed to the family in the eye of its role and function in the context of the historical progress. It aims to the biological basics of the family, its structure and value orientation. The main focus is paid to the family in the Czech society especially to the changes after 1989. The family is under discussion in light of marriage rate, birth rate, divorce rate and social and economic situation in this aspect. At the beginning of the 90s is the Czech family classified as a family of the West European type with all the consequences in the field of the division of labour, two-career marriages and intergenerational relationships. The Thesis includes also the data, typologies, progress and the institutional provision of the family policy in the Czech Republic. The close of the Thesis is dedicated to the perspective of the west family in the 21st century. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2349
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kahánek_2006_bp.pdfBlocked 1.280Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account