Specifika využití pc ve výuce odborných předmětů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika využití pc ve výuce odborných předmětů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Minichová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:12:04Z
dc.date.available 2010-07-13T13:12:04Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/595
dc.description.abstract V ekonomické praxi se často setkáváme s pojmy kalkulace, kalkulování, vykalkulování Používají se hlavně ve spojitosti s náklady a tvorbou cen a to nejen v podnikatelské praxi, ale dokonce i v obyčejném životě. Vytvoření prodejní ceny výrobku není jednoduchá záležitost. Musíme vzít v úvahu dva základní atributy: 1. Jaké jsou opravdové náklady, které daný obchodník nebo výrobce musí vynaložit na to, aby získal nebo vyprodukoval určitý výrobek a byl schopen jej prodat na trhu. 2. Jak bude trh na stanovenou cenu reagovat a zda ještě danému obchodníkovi nebo výrobci zbude čistý zisk, podaří-li se mu tyto výrobky prodat. Vidíme, že v ekonomice stojí proti sobě nákladový výpočet toho, kdo dodává zboží na trh a ochota spotřebitele tyto náklady přijmout a dokonce zaplatit o něco víc, tj. o zisk. Podstatou kalkulace a kalkulování je především výpočet složky, která v tomto procesu zaujímá dominantní postavení, tj. nákladů. Někdy také hovoříme o redukci kalkulace na kalkulaci nákladovou. Cílem výuky na střední škole je seznámit žáky s problematikou kalkulací. Žáci by měli pochopit podstatu kalkulace a zvládnout ji vypočítat různými metodami. Na tyto znalosti budou navazovat v dalším ročníku při sestavování podnikatelského záměru. Zvolený tematický cíl vede k jasnému členění hodiny na určité úseky s dílčími, jasně formulovanými problémy. Na počátku hodiny je jasně formulován cíl hodiny a na konci vyučovací hodiny by měl učitel zdůraznit splnění cíle. Na sekvenční strukturu výuky působí různé podmínky jako jsou dosavadní znalosti žáků , množství a charakter látky, čas, který lze učivu věnovat Formulace konkrétních otázek vede žáky k poznávání vztahů, vlastností a závěrů, významných z hlediska cíle. Žáci jsou vedeni k aktivní myšlenkové činnosti, k řešení problémů a k formulaci správných závěrů. Po zvládnutí problematiky výpočtu jednotlivých metod systému kalkulací naváží žáci na znalosti získané v předmětu výpočet cs
dc.format 73 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 1274226 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kalkulace cs
dc.subject Vytvoření prodejní ceny výrobků cs
dc.subject Metody výpočtů kalkulací cs
dc.subject Řešené příklady cs
dc.subject Příklady k procvičení včetně správných výsledků cs
dc.subject Výpočty v Excelu včetně grafického zpracování cs
dc.subject Calculation en
dc.subject Setting of selling product price en
dc.subject Metods of calculation solutions en
dc.subject Tasks to solve en
dc.subject Task for practising including correct solutions en
dc.subject Calculations in Excel and graphic results en
dc.title Specifika využití pc ve výuce odborných předmětů cs
dc.title.alternative The specification of using PC in teaching of special subject en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2006-09-14
dc.description.abstract-translated We often come across the idea of calculation or costing and calculating in economic practice. They are mainly used in connection with expenses and setting of prices not only in free enterprice, but even in daily life. Setting of product is not easy. We must consider two basic attributes: 1. What are the real espenses, which the businessman or the producer must expend to gain or produce the specific product and sell it in the market. 2. The reaction of the market and the profit of the businessman. The substance of calculation and the calculating is the computation of dominant component, the expenses. We can sometimes call this the reduction of calculation into expense calculation. The aim of secondary school teaching is to explain calculation problems to students. The student have to understand the substance of calculation and to work it out with various methods. And they follow it next school year. The lesson is divided into parts with single problems. The aim of the lesson is clearly formulated and it comes true in the end of the lesson. The teacher requires active thinking activity, solving the problems and formulation of right conclusions. The students will go on in the other subject named calculation technology. The students use their knowledge gained in various subjects. The students can use this knowledge of economic subjects during their graduation exam and in their practice. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4219
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade D
local.subject výuka podporovaná počítačem cs
local.subject účetnictví cs
local.subject kalkulace nákladů cs
local.subject zisk cs
local.subject computer-aided learning en
local.subject accounting en
local.subject cost accounting en
local.subject profit en


Files in this item

Files Size Format View
minichová_2006_bp.pdfBlocked 1.215Mb PDF View/Open
minichová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
minichová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account