Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Ludvík, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:25:34Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:25Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6236
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám předloženými projekty v rámci JPD 3. Tato práce je roz-dělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části se zaměřím na základní teo-retické pojmy, na vymezení politiky hospodářské a sociální soudržnosti, dále pak na stručnou charakteristikou strukturálních fondů a jejich využitím v ČR. V závěru teoretické části se více zaměřím na samotný program JPD 3. V praktické části provedu analýzu předložených projektů v rámci JPD 3, dále se zaměřím na projekty schválené a neschválené v jednotlivých výzvách. Hlavním cílem práce bude analýza systému čerpání finančních prostředků alokovaných na JPD 3 v programovacím období 2004 - 2006, zhodnocení současné úrovně a úspěšnosti čerpání finančních prostředků a v neposlední řadě navrhnu doporučení, která povedou ke zlepšení implementace programu v programovacím období 2007 - 2013. cs
dc.format 95 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2306834 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010
dc.subject Jednotný programový dodatek cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject analýza cs
dc.subject implementace cs
dc.subject grantové schémata cs
dc.subject projekty cs
dc.subject finanční rámec cs
dc.subject Single programming document en
dc.subject European social fund en
dc.subject analysis en
dc.subject implementation en
dc.subject grant scheme en
dc.subject projects en
dc.subject financial framework en
dc.title Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006) cs
dc.title.alternative Theoretical and practical aspects of monitoring of Single programming document for objective 3 of the NUTS 2 Prague region - (from view of usage of structural funds in period 2004-2006) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kouřilová, Jana
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis discusses the projects submitted within the framework of JPD 3 (Single programming document for Objective 3). The paper is divided into to two parts - the theoreti-cal and the analytical part. The theoretical part focuses on the basic theoretical concepts, the definition of the economic and social cohesion policy, brief characteristics of the structural funds and their utilization in the Czech Republic. The conclusion of the theoretical part is fo-cused on the JPD 3 program itself. The practical part contains an analysis of the projects submitted within the framework of JPD 3 and of those approved and disapproved in particular appeals. The main objective of the the-sis is an analysis of the system of utilizing the financial resources allocated by JPD 3 for the programme period 2004-2006, evaluation of the present level and effectiveness of utilizing the financial resources and recommendations leading to an improvement of the program im-plementation for the programme period 2007-2013. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8887
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ludvík_2008_dp.pdfBlocked 2.199Mb PDF View/Open
ludvík_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
ludvík_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account