Formování tacitních znalostí manažerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formování tacitních znalostí manažerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Matošková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:42:35Z
dc.date.available 2010-07-16T18:42:35Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6284
dc.description.abstract Hlavním cílem disertační práce je identifikovat, jak vybrané situační, instrumentální a osobnostní faktory ovlivňují rozvoj manažera, a vytvořit tak základ pro výzkum tacitních znalostí manažerů. Pro naplnění tohoto cíle byla nejprve zpracována literární rešerše jako výsledek analýzy dostupných informačních zdrojů o tacitních znalostech. Poté byla definována teoretická východiska pro výzkumnou část práce, stanoveny výzkumné hypotézy a metodika výzkumu. Pro sběr dat byly v práci použity následující metody: analýza dostupných informačních zdrojů, konzultace s vědeckými pracovníky, polostrukturované rozhovory s manažery, dotazníkové šetření, diskusní skupiny a rozhovory s využitím myšlenkových map. Výsledky výzkumu byly srovnány s poznatky uvedenými v literární rešerši a stanovené hypotézy byly ověřeny. Nakonec byla provedena syntéza přínosů disertační práce pro teoretické poznání a praktické použití získaných poznatků v procesu přípravy manažerů.K hlavním závěrům práce patří fakt, že tacitní znalosti ovlivňují způsob práce manažera (např. jeho rozhodování), jeho reakce na události nebo instrukce nadřízených i jeho postup při vytváření prostředí v organizaci, které bude vyhovovat jeho potřebám a cílům. Získané tacitní znalosti patří k faktorům, které odlišují úspěšné manažery od méně úspěšných. cs
dc.format.extent 2770348 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tacitní znalosti cs
dc.subject manažerské tacitní znalosti cs
dc.subject formování tacitních znalostí cs
dc.subject sdílení znalostí cs
dc.subject řízení znalostí cs
dc.subject Tacit knowledge en
dc.subject managerial tacit knowledge en
dc.subject tacit knowledge forming en
dc.subject knowledge sharing en
dc.subject knowledge management en
dc.title Formování tacitních znalostí manažerů cs
dc.title.alternative Managerial Tacit Knowledge Forming en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kacr, Josef
dc.contributor.referee Mládková, Ludmila
dc.contributor.referee Švec, Vlastimil
dc.date.accepted 2008-04-23
dc.description.abstract-translated The main aim of the doctoral thesis is to identify, how chosen situational, instrumental, and personal factors influence the managerial development, and create a base for the managerial tacit knowledge research. A literary background research had been carried out to complete this objective. It was a result of an analysis of available literature from the area of tacit knowledge. Then theoretical data for the practical part of the thesis were defined; experimental hypotheses and a methodology of the research were set. In the doctoral thesis, following methods for the data acquisition were used: an analysis of available information sources, consultations with scientific workers, semi-structured discussions with managers, a questionnaire research, disputable groups, and interviews with the usage of mental maps.The research results were compared with pieces of knowledge mentioned in the theoretical background research; the given hypotheses were verified. Finally, a synthesis of contributions for theory and practice of the doctoral thesis was realized.The main results of thesis are following: Tacit knowledge influences the behaviour of managers and their way of working, and for this reason, tacit knowledge is decisive on their success (or failure) - for instance, it speeds up and makes easier the decision-making process. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10303
dc.date.assigned 2003-07-23


Files in this item

Files Size Format View
matošková_2008_dp.pdf 2.642Mb PDF View/Open
matošková_2008_vp.pdf 73.04Kb PDF View/Open
matošková_2008_op.pdf 73.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account