Uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Hausnerová, Edita
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:22:17Z
dc.date.available 2010-07-16T22:22:17Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6789
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi. V teoretické části jsou shrnuty soudobé odborné poznatky o dané problematice zejména s ohledem na roli televize v marketingové komunikaci, postavení a význam regionálních televizních stanic na české mediální scéně s akcentem na jejich působení v rámci celoplošného a regionálního vysílání i limitující faktory existence tohoto typu média. Praktická část je složena ze sekundárního a primárního výzkumu konkrétní regionální stanice. Marketingová situační analýza je doplněna primárními daty získanými prostřednictvím výzkumné marketingové sondy. Výstupy z výzkumu jsou shrnuty ve SWOT analýze. Na základě zjištěných skutečností je v projektové části navržen marketingový mix s akcentem na oblasti disribuce a komunikace. cs
dc.format 75 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 875205 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mediální trh cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject plnoformátové televize cs
dc.subject programová nabídka cs
dc.subject regionální televize cs
dc.subject reklamní sdělení cs
dc.subject digitální vysílání cs
dc.subject Media market en
dc.subject marketing communication en
dc.subject full-format televisions en
dc.subject programme offer en
dc.subject regional televisions en
dc.subject advertising announcement en
dc.subject digital broadcasting en
dc.title Uplatnění regionálních televizních stanic na trhu s informacemi cs
dc.title.alternative Assertion Regional TV Stations on Information Market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-27
dc.description.abstract-translated The diploma paper deals with possibilities of regional television stations to exercise on the information market. In the theoretic part there are summarized contemporary expert pieces of knowledge in the given problems, especially to the role of television in the marketing communication, position and meaning of regional television stations on Czech media scene with an accent to their incidence in the frame of full-area and regional broadcasting even limiting factors of existence of this type of media. The practical part consists of a secondary and primary research of concrete regional station. The marketing situation analysis is completed with primary data obtained through the research marketing sonde. Outputs from the research are summarized in the SWOT analysis. On the base of found facts in the project part there is suggested a marketing mix with accent to the area of distribution and communication. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7582
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hausnerová_2008_dp.pdfBlocked 854.6Kb PDF View/Open
hausnerová_2008_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
hausnerová_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account