Domácí násilí páchané na dětech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí páchané na dětech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Hoffman, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:04:19Z
dc.date.available 2010-07-17T00:04:19Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6995
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem domácího násilí páchaného na dětech. Úvodní část obsahuje vymezení základní pojmů vztahujících se k dané problematice a konkrétními druhy domácího násilí na dětech. Druhá část je věnována rodině, společenské funkci, vývoji a statistickým údajům, včetně krátké interpretace trendů vývoje. V třetí kapitole věnované pachateli je popsána osobnost, terapeutické programy používané v zahraničí a konkrétní příklad postoje pachatele. Následuje kapitola věnovaná viktimologii, na kterou navazuje část věnovaná obětem, kde jsou uvedena statistická data, syndrom CAN, problematika sexuálního zneužívání dětí, tělesné tresty, děti jako zapomenuté oběti a cykličnost násilí. Závěrečná kapitola se věnuje mýtům které tento problém provázejí a přehled platné legislativy. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 538727 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject druhy násilí na dětech cs
dc.subject rodina cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject terapeutické programy cs
dc.subject viktimologie cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject sexuální zneužívání dětí cs
dc.subject tělesné tresty cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject kinds of violence performed on children en
dc.subject family en
dc.subject offender en
dc.subject therapeutic programmes en
dc.subject victimology en
dc.subject CAN syndrom en
dc.subject sexual abuse of children en
dc.subject corporal punishments en
dc.subject legislation en
dc.title Domácí násilí páchané na dětech cs
dc.title.alternative Domestic violence on children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Forman, Vojtěch
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated This thesis is dealing with the topic of domestic violence performed on children. The preamble part contains definition of basic terms connected with this topic and specific kinds of domestic violence. The second part is dedicated to the family, social function, development and statistic data, including a short interpretation of development trends. In the third chapter concentrated on the offender there is described the personality, therapeutic programmes used abroad and specific example of offender's attitude. Then the chapter dedicated to victimology follows which is connected with the part about victims. The part about victims contains statistic data, CAN syndrom, problem of sexual abuse of children, corporal punishment, children as forgotten victims and cyclicality of violence. The final chapter is devoted to the myths which go together with this problem and also to the summary of valid legislation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009455
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject děti jako oběti trestných činů cs
local.subject zanedbávané děti cs
local.subject pohlavně zneužívané děti cs
local.subject crimes against children en
local.subject neglect children en
local.subject sexually abused children en


Files in this item

Files Size Format View
hoffman_2008_bp.pdfBlocked 526.1Kb PDF View/Open
hoffman_2008_vp.doc 53.19Kb Microsoft Word View/Open
hoffman_2008_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account