Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Machová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:46:08Z
dc.date.available 2010-07-17T04:46:08Z
dc.date.issued 2008-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7647
dc.description.abstract Zvoleným tématem bakalářské práce jsou "Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy)". Práce je strukturována do části teoretické a praktické. Součástí teoretické je vymezení terminologie a základních pojmů, charakteristika, diagnostika a příčiny vzniku LMD, krátce je zde věnována pozornost ADHD, zmíněny jsou specifické poruchy učení. Teoretická část dále obsahuje možnosti vzdělávání a výchovy žáků s LMD, nastíněn je legislativní rámec péče související s popisovanou problematikou. V neposlední řadě jsou uvedeny zásady přístupu k žákům s LMD ve školním prostředí, možné vyučovací metody, formy výuky či osobnost učitele. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkumné šetření, jehož základem jsou případové studie čtyř žáků s LMD ze Základní školy Tupesy. Zahrnut je rámec výzkumu, popis metodologie, výzkumného souboru a výukově vzdělávací koncepce ZŠ Tupesy. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky v souvislosti s dílčími cíly realizovaného výzkumu. cs
dc.format 73 s. , 4 s. příloh cs
dc.format.extent 4550687 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject LMD cs
dc.subject ADHD cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject učitel cs
dc.subject škola cs
dc.subject vyučovací metody a formy výuky cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject žák cs
dc.subject Light Brain Dysfunction en
dc.subject Attention Deficit Hyperaktivity Disorder en
dc.subject diagnostic en
dc.subject specific deficit of learning en
dc.subject teacher en
dc.subject school en
dc.subject teaching methods en
dc.subject forms en
dc.subject legislation en
dc.subject education en
dc.subject breed en
dc.subject pupil en
dc.title Možnosti výchovně vzdělávacího působení na děti s lehkou mozkovou dysfunkcí 1. - 4. ročníku (Základní škola Tupesy) cs
dc.title.alternative Possibilities of educational impact on children with light brain dysfunction, grades 1. - 4. (Primary school Tupesy) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla cs
dc.date.accepted 2008-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The selected topic of my bachelor thesis is "Possibilities of educational impact on children with light brain dysfunction, grades 1. - 4. (Primary school Tupesy". The thesis is composed of two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains definition of terminology and basic facts, characterization, diagnostics and cause of origins of LBD. The short attention is paid to ADHD and specific defects of learning. The theoretical part contains possibilities of education and upbringing of pupils with LBD, legislative scope of care connected with described problems. There are also mentioned principles of attitudes to pupils with LBD at school environment, possible teaching methods, forms of teaching or personality of a teacher. The practical part contains qualitative research investigation whose base was case studies of four pupils from primary school Tupesy. There are scopes of research, description of metodology, research set and teaching educational conceptions of primary school Tupesy. At the close of the bachelor thesis there are summed up the reached results connected with given aims of realized research. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8279
dc.date.assigned 2008-01-23 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
machová_2008_bp.pdfBlocked 4.339Mb PDF View/Open
machová_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
machová_2008_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account