Projekt změny Business-to-business marketingu ve společnosti Slovanet

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt změny Business-to-business marketingu ve společnosti Slovanet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Habáň, Jaromír
dc.contributor.author Dian, Jozef
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:19:13Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:27Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/774
dc.description.abstract Rozvoj informačných technológií patrí medzi najdôležitejšie sily súčasnej ekonomiky. Prienik internetu do všetkých oblastí života sa zvyšuje a preto sa neustále objavujú nové spôsoby jeho využitia. Internet ako interaktívne a všeobecne dostupné médium ponúka nové možnosti a spôsoby využitia aj vo sfére marketingu, najmä v súčasnom období, v ktorom sa zdôrazňuje dôleži-tosť starostlivosti o zákazníkov a budovanie dobrých vzťahov s nimi. Inter-net sa stáva najefektívnejším nástrojom na cielené oslovovanie najmä busi-ness zákazníkov, pričom dátové siete priamo podporujú budovanie a riadenie týchto vzťahov. To ich robí vhodnými najmä pre použitie v oblasti B2B mar-ketingu. Cieľom diplomovej práce je zmapovať možnosti a určiť spôsoby využitia in-ternetu ako účinného nástroja B2B marketingu. Projekt pre spoločnosť Slo-vanet bol navrhnutý tak, aby zabezpečili splnenie jej obchodných a marketingových cieľov. cs
dc.format 117 s., 21 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 8120202 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso pt
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011
dc.subject Business-to-business marketing cs
dc.subject B2B cs
dc.subject Business-to-customer marketing cs
dc.subject B2C cs
dc.subject One-to-one marketing cs
dc.subject Customer Relationship Management cs
dc.subject CRM cs
dc.subject Business-to-business marketing en
dc.subject B2B en
dc.subject Business-to-customer marketing en
dc.subject B2C en
dc.subject One-to-one marketing en
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject CRM en
dc.title Projekt změny Business-to-business marketingu ve společnosti Slovanet cs
dc.title.alternative Project changing Business-to-business marketing in Slovanet Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The development of data technology is ranked among cardinal forces of the current economy. Conjunction of internet into all life areas is raising where-upon still discover new ways his exploitation. Internet like interactive and widely available media offers new possibilities and ways of exploitation it at marketing zone, primarily in present period, when urge consequence keeping about clients and creating good relations with them. Internet strike most ef-fectively for addressing primarily business customers, during which time data networks straight take the part with construction and control these re-lations. That makes them suitable primarily for use in B2B marketing areas. The goal of graduation theses maps possibilities and finds ways of internet exploitation as effectively B2B marketing instrument. The project for SLOVANET society was suggested to discharge its commercial and marketing goals. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3815
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dian_2006_dp.pdfBlocked 7.744Mb PDF View/Open
dian_2006_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
dian_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account