Gender a vliv genderu na vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gender a vliv genderu na vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Rohlederová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:58:27Z
dc.date.available 2010-07-17T08:58:27Z
dc.date.issued 2009-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8030
dc.description.abstract ABSTRAKT V diplomové práci se věnuji vztahu genderu a vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi široké, zaměřím se na vztah genderu ve výchovně vzdělávacím procesu. Poku-sím se zjistit, do jaké míry ovlivňuje genderová výchova současnou generaci středoškol-ských studentů. Jak vnímají genderovou rovnost a jak přijímají či odmítají genderové ste-reotypy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována vysvětlení základních pojmů a vztahů. Je zpracována podle odborné literatury autorů a autorek zabývajících se tématem gender a vzdělávání. Druhá část má formu dotazníkového šetření. Popisuje meto-dologický postup při přípravě a při realizace dotazníkového průzkumu. Výsledky tohoto šetření jsou zpracovány tak, aby co nejpřehledněji vyjádřily získané informace, které jsou dále analyzovány. Dotazníkového průzkumu se zúčastnili jednak studentky a studenti středních škol, jednak jejich učitelky a učitelé. Třetí část se zabývá srovnáním teoretických východisek s výsledky dotazníkového průzkumu a vyvozením závěrů vyplývajících z tohoto porovnání. Diplomová práce je doplněna seznamem použité literatury a obsahuje také seznam příloh. cs
dc.format 66 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 4614645 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gender cs
dc.subject socializace cs
dc.subject genderová identita cs
dc.subject genderová socializace cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject gen-derový jazyk cs
dc.subject škola cs
dc.subject školský systém a přístup ke vzdělání cs
dc.subject genderově citlivá škola cs
dc.subject institu-cionalizované vzdělání a celoživotní vzdělávání cs
dc.subject Gender en
dc.subject socialization en
dc.subject gender identity en
dc.subject gender socialization en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject gender language en
dc.subject school en
dc.subject school system and access to education en
dc.subject gender sensitive school en
dc.subject institu-tionalised education and lifelong learning en
dc.title Gender a vliv genderu na vzdělávání cs
dc.title.alternative Gender and gender's inpact on education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2009-06-26
dc.description.abstract-translated Thesis is aimed at relationship between tender and education. Considering the breadth of this topic I am aiming at relationship between gender and educative-educational processes. I am trying to identify up to what measure gender education influences the generation of current secondary school students. How they perceive gender equality and how they either accept or refuse gender stereotypes. Thesis is divided into three parts. The first part is focused on defining basic concepts and relations. It is compiled from materials published by authors dealing with the issue of gen-der and education. The second part takes the form of a survey. It is describing a methodol-ogy for preparing and conducting a survey. Findings of the survey are well-arranged in order to imply about the obtained information that is subsequently analysed. Participants of the survey were both secondary school students and their teachers. The third part compares theoretical data with the findings of the survey and concludes out-comes of this comparison. Thesis includes the Index of used literature and a list of attachments. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12046
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
rohlederová_2009_dp.pdf 4.400Mb PDF View/Open
rohlederová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
rohlederová_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account