Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Drábková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:03:52Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:48Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8042
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je marketingový plán společnosti Impromat Klima na ná-sledující období. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, která se potom dělí na analytickou a projektovou část. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky o marketingovém plánování z dostupných literárních zdrojů. V analytické části je uvedena charakteristika společnosti, zhodnoceno ekonomické okolí firmy pomocí STEP analýzy a Porterova modelu, dále je zde zpracována SWOT analýza, BCG matice a současný marke-tingový mix firmy. V projektové části jsou stanoveny marketingové cíle, které jsou rozpra-covány v jednotlivých akčních programech. Na závěr je vypočítán rozpočet celkového pro-jektu, který je následně podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Nezapomíná se ani na nutnou kontrolu. cs
dc.format 97 cs
dc.format.extent 13288320 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject makrookolí cs
dc.subject mikrookolí cs
dc.subject STEP analýza cs
dc.subject Porterův model cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject časová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject makroeconomic and microeconomic environs en
dc.subject STEP analysis en
dc.subject Porter's model en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG model en
dc.subject marketing mix en
dc.subject budget en
dc.subject cost analysis en
dc.subject time analysis en
dc.subject risk analysis en
dc.title Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Project of marketing plan of company Impromat Klima Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trlica, Jan
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma work is the marketing plan of the company Impromat Klima for the following time period. The work is divided into theoretical and practical part which is further divided into analytic and project part. In the theoretical part there are processed the theoretic information about the marketing planning from available literary sources. In the analytic part is introduced the company, evaluated the economic environs of the company by STEP analysis and Porter's model. Further there is processed SWOT analysis, BCG model and the present marketing mix of the company. In the project part there are deter-mined the marketing objectives which are developed into separate action programs. In the end there is a budget calculation of the whole project which is afterwards submitted to the cost, time and risk analysis. The control is also taken into account. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11022
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
drábková_2009_dp.pdfBlocked 12.67Mb PDF View/Open
drábková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
drábková_2009_op.pdf 121.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account