Právní odpovědnost a sankce, jejich účel a efektivnost v současné sociální realitě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Právní odpovědnost a sankce, jejich účel a efektivnost v současné sociální realitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava
dc.contributor.author Russe, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-17T09:47:35Z
dc.date.available 2010-07-17T09:47:35Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8127
dc.description.abstract Anotace Diplomová práce se zabývá transformací české společnosti, jejími ekonomickými a politickými změnami od roku 1989 do současnosti. Nezabývá se všemi aspekty této transformace, ale pouze těmi, které mají vliv na kriminalitu a odraz těchto procesů v charakteristice a intenzitě trestné činnosti. Přehledně popisuje problémy související s ukládáním a efektivitou sankcí, problémy české justice na poli vymáhání práva a ukládání alternativních trestů. V oblasti sankcí je práce zaměřena zejména na problémy související s výkonem trestu odnětí svobody. Dalším typem sankcí, které jsou v práci rozebírány, jsou alternativní tresty, především problémy s jejich výkonem, efektivností a výběrovostí odsouzených, kterým jsou nebo kterým by měly být ukládány. V práci jsou porovnány sankce podle současné platné právní úpravy a právní normy, která bude účinná od 1.ledna 2010. cs
dc.format 86 s. 5 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 2526300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kriminalita cs
dc.subject transformace cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject aplikace práva cs
dc.subject sankce cs
dc.subject efektivita sankcí cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject alternativní trest cs
dc.subject Criminality en
dc.subject transformation en
dc.subject criminal offence en
dc.subject criminal activity en
dc.subject law application en
dc.subject sanctions en
dc.subject sanctions effectivity en
dc.subject execution of confinement en
dc.subject alternative en
dc.title Právní odpovědnost a sankce, jejich účel a efektivnost v současné sociální realitě cs
dc.title.alternative Legal responsibility and sanctions, their aim and effectivity in current social reality en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated Annotation My dissertation deals with the transformation of the Czech society, its economical and political changes from the year 1989 till now. It does not deal with all aspects of this transformation but only with them which have the influence on criminality and reflection of this processes and intensity of criminal activity. It lucidly describes problems connected with inflicting and efektivity of sanctions, problems of the Czech justice on the field of law exaction and imposing of alternative sentences. In the field of sanctions the disertation is aimed mainly on problems connected with the execution of confinement. Next type of sanctions, that are described in the dissertation, are alternative sentences, after all problems with their execution, effektivity and selection of convicted persons, whom they are or should be imposed. In the dissertation are compared sanctions according the current legal amendmend and legal norm which would come in force from 1. January 2010 en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015984
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
local.subject trestní stíhání cs
local.subject criminal prosecution en


Files in this item

Files Size Format View
russe_2009_dp.pdf 2.409Mb PDF View/Open
russe_2009_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
russe_2009_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account