Problémy současné společnosti z pohledu mládeže v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problémy současné společnosti z pohledu mládeže v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Burgetová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:57:53Z
dc.date.available 2010-07-17T11:57:53Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8362
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá současnými problémy světa, přičemž větší prostor je to věnován jednomu z nich a to problematice drog. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje všeobecnému přehledu problémů sužující náš svět. Druhá kapitola už se konkrétně zabývá drogami, jejich členěním a charakteristikám, známkami poukazujícími na užívání drog, prevencí či léčbou. V kapitole třetí je věnován prostor dalšímu typu návykové látky a to alkoholu. Zde je objasněna definice alkoholu, fáze závislosti na alkoholu, rizika spojená s konzumací alkoholu, preventivní opatření a léčba. Tímto postupně práce přechází k dalšímu hojně užívanému typu návykové látky a to tabáku, kde se jako v obou předchozích kapitolách uvádí rizika kouření, typologie kuřáků, známky poukazující na kouření či možné formy léčby a místa, kam se obrátit o pomoc při odvykání kouření. V praktické části jsou zkoumány názory a postoje středoškolské mládeže na drogovou problematiku, přičemž se tu vychází i z jejich vlastních zkušeností s daným typem drogy. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 3413147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject světové problémy cs
dc.subject drogy cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject tabák cs
dc.subject prevence cs
dc.subject léčba cs
dc.subject world problems en
dc.subject drugs en
dc.subject alcohol en
dc.subject tobacco en
dc.subject prevention en
dc.subject treatment en
dc.title Problémy současné společnosti z pohledu mládeže v ČR cs
dc.title.alternative The problems of contemporary society from the perspective of youth in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated Thesis deals with current problems of the world, with more space is devoted to one of them and to the issue of drugs. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter deals with a general overview of issues affecting our world. The second chapter it specifically deals with drugs, and their breakdown characteristics, indications referring to the signs of drug use prevention or treatment. In the third chapter is devoted to an area further type of addictive substances and alcohol. Here is a clarification of the definitions of alcohol dependence on alcohol phase, the risks associated with alcohol consumption, preventive measures and treatment. This work gradually moving to the next widely used type of addictive substances in tobacco, where as in the previous chapters indicate the risk of smoking, smokers typology, showing signs of smoking and possible forms of treatment and the place where to go for help with smoking cessation. In the practical part is studied opinions and attitudes of youth in the secondary drug problem, while there is from their own experience with that type of drug. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11325
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
burgetová_2009_dp.pdf 3.255Mb PDF View/Open
burgetová_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
burgetová_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account