Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Miroslav cs
dc.contributor.author Eliášová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:01:41Z
dc.date.available 2010-07-17T14:01:41Z
dc.date.issued 2009-05-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8613
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice "Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru." Díky tomu, že analyzovaný objekt je již existující veřejná budova, nebylo cílem aplikovat teoretické vzorce, ale zkonfrontovat konkrétní parametry existující budovy s nejaktuálnějšími požadavky na požární bezpečnost. Teoretická část se věnuje problematice bezpečnosti budov a definuje pojmy. V první části teorie jsou tedy rozebrány pojmy, např. požární ochrana a bezpečnost, povinnosti občanů na úseku požární ochrany, pomoc při zdolávání požárů, osoby, kterých se osobní či věcná pomoc netýká, Dále je zde popsáno zajištění protipožárního zásahu. Zároveň jsou zde zmíněny příjezdy a přístupy, zásobování požární vodou a jak zamezit šíření požáru v budově. Druhá části teorie je věnována problematice evakuace objektu, a to z hlediska opouštění. Jako první problém jsou zde řešeni činitelé, kteří ovlivňují evakuaci osob při požáru. Poté následuje řešení doby evakuace osob, únikové cesty, a to jejich druhy, rozmístění a parametry, dále evakuační postupy, evakuace osob a vliv kouře na evakuaci. Třetí část teorie je věnována evakuaci objektu, a to z hlediska setrvání osob v daném objektu. Nejprve je zde řešen únik nebezpečných látek a jejich šíření, dále ochranná funkce budov. Praktická část popisuje konkrétní parametry existující budovy. Úvodní část praxe je věnována analýze objektu z hlediska požární bezpečnosti a detailnímu popisu objektu, následuje požární analýza včetně stanovení kritické varianty požáru a výpočet požárních sil nutných ke zdolání nejkritičtější varianty požáru. Závěr je věnován zhodnocení, a to zda budova umožňuje včasnou evakuaci všech osob v objektu, zda je na Uherskobrodsku dostupná dostatečná hasičská síla potřebná ke zdolání požáru a nalezení nedostatků a doporučení ke zlepšení. cs
dc.format 75 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 7477812 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject bezpečnost požární cs
dc.subject cesty zásahové cs
dc.subject cesty zásahové vnější cs
dc.subject cesty zásahové vnitřní cs
dc.subject čísla telefonní cs
dc.subject evakuace cs
dc.subject evakuace objektu cs
dc.subject evakuace osob - doba cs
dc.subject evakuace osob s omezenou schopností pohybu cs
dc.subject evakuace současná cs
dc.subject evakuace postupná cs
dc.subject fáze požáru cs
dc.subject hořlaviny cs
dc.subject komunikace přístupové cs
dc.subject odběrná místa vnější cs
dc.subject odběrná místa vnitřní cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject ochrana požární cs
dc.subject plamen cs
dc.subject plocha nástupní cs
dc.subject povinnosti občanů základní cs
dc.subject pomoc při zdolávání požárů cs
dc.subject pomoc osobní cs
dc.subject pomoc věcná cs
dc.subject postupy evakuační cs
dc.subject požár cs
dc.subject prostředky ochrany cs
dc.subject přístroj hasicí cs
dc.subject přístroj hasicí přenosný cs
dc.subject stav psychický cs
dc.subject stav fyzický cs
dc.subject superterorismus cs
dc.subject teplo cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject třídy požáru cs
dc.subject únikové cesty - druhy a typy cs
dc.subject únikové cesty nechráněné cs
dc.subject únikové cesty chráněné cs
dc.subject únikové cesty chráněné částečně cs
dc.subject výtah požární cs
dc.subject zásobování vodou požární cs
dc.subject zplodiny hoření cs
dc.subject fire safety en
dc.subject fire fighting route en
dc.subject fire fighting route external en
dc.subject fire fighting route internal en
dc.subject phone numbers en
dc.subject evacuation en
dc.subject building evacuation en
dc.subject persons evacuation time en
dc.subject evacuation of physically challenged persons en
dc.subject parallel evacuation en
dc.subject step by step evacuation en
dc.subject fire phases en
dc.subject inflammables en
dc.subject access routes en
dc.subject supply point external en
dc.subject supply point internal en
dc.subject population protection en
dc.subject fire prevention en
dc.subject flame en
dc.subject access point en
dc.subject civic duty basic en
dc.subject fire control help en
dc.subject aid personal en
dc.subject aid material en
dc.subject evacuation procedure en
dc.subject fire en
dc.subject protection aids en
dc.subject fire-extinguisher en
dc.subject fire-extinguisher portable en
dc.subject mental condition en
dc.subject physical condition en
dc.subject super-terrorism en
dc.subject heat en
dc.subject terrorism en
dc.subject fire classes en
dc.subject exit routes - kinds and types en
dc.subject exit routes unprotected en
dc.subject exit routes protected en
dc.subject exit routes partly protected en
dc.subject fire elevator en
dc.subject fire water supply en
dc.subject fouling en
dc.title Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru cs
dc.title.alternative Cultural Centre in Uhersky Brod Fire protection - evacuation plan en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olbert, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2009-06-10 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor dissertation is concentrated on "Cultural Centre in Uhersky Brod Fire protection - evacuation plan". Due to the fact that our analyzed building has been already built, it is not our primary target to apply theoretic formulas but to confront particular parameters of existing building with up to date fire safety requirements. Theoretic part of this dissertation is focused on buildings fire safety and terms definitions. In first section of this theoretic part it is paid attention to fire safety, civic duty, fire assistance, persons which are excluded from fire assistance duty. It is also mentioned fire access routes, water supplies and how to prevent of fire expansion inside the building. In second section of this theoretic part it is paid attention to building evacuation, namely building abandonment. Firstly it is described building evacuation factors during fire, followed by building evacuation time, escape ways, escape ways types, dislocations, parameters, than followed by evacuation procedures, evacuation of persons and influence of smoke. In third section of this theoretic part it is paid attention to building evacuation, namely by remaining in the building. Firstly it is described escape of dangerous substances and their spread. Than it is described protecting function of the buildings. Practical part of this dissertation is focused on particular parameters of existing building. Introduction section pays attention to building fire safety analysis and building description into details. It is followed by fire safety analysis including determination of most serious version of the fire and calculation of number of fire brigades required for fire extinguishment. End of this dissertation is focused to assess if the building enables evacuation of all persons inside the building and if there is in Uherský Brod region sufficient fire brigades power. Finally some weakness is found and improvement recommendations are proposed. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13223
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
eliášová_2009_bp.pdfBlocked 7.131Mb PDF View/Open
eliášová_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
eliášová_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account